ty pawb

Blwyddyn yn ôl, fe agorodd Tŷ Pawb ei ddrysau i’r cyhoedd am y tro cyntaf. Cafwyd dathliad arbennig a llwyddodd y digwyddiad hwn i ddenu miloedd ar filoedd o bobl.

Wrth edrych yn ôl, roedd yn ddiwrnod mawr iawn i Wrecsam.

Roedd yr adeilad yn destun bob pennawd ym mhob papur newydd a’r cyfryngau cymdeithasol am fisoedd cyn yr agoriad swyddogol ac fe achosodd hyn hollt ym marn y cyhoedd. Roedd rhai yn hoff iawn o’r syniad ac yn meddwl y byddai o fudd i’r dref. Roedd eraill yn anghytuno.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Felly pan agorwyd yr adeilad ar 2 Ebrill 2018, roedd hi’n amser rhoi’r gorau i siarad a dechrau gweithredu… roedd hi’n amser i Dŷ Pawb ddechrau cyflawni’r hyn yr oeddem wedi gobeithio amdano.

Felly, sut mae pethau wedi mynd?

“Lle o fath gwahanol?”

Daeth y safle â stondinau marchnad, gweithgareddau cymunedol a chelf ynghyd o dan un to – cysyniad cwbl newydd i Wrecsam. Mewn gwirionedd, roedd yn gysyniad gwbl newydd i Brydain.

Fel unrhyw brosiect arall, rydym wedi wynebu heriau ac roedd llawer i’w ddysgu.

Ond mae nifer y bobl sy’n ymweld â Thŷ Pawb yn parhau i gynyddu – yn llawer mwy na’r disgwyl.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn canolbwyntio ar y marchnadoedd… yn ogystal â digwyddiadau a nifer yr ymwelwyr.

“Beth yw barn masnachwyr?”

Buom yn sgwrsio â rhai o’r masnachwyr yn Nhŷ Pawb. Cymrwch olwg ar y fideo i weld beth yr oedd ganddynt i’w ddweud.

Yn ogystal â’r masnachwyr sydd â stondinau yn Nhŷ Pawb, cafwyd 30 o ymholiadau gan ddeiliad stondinau posibl yn ystod y flwyddyn gyntaf… felly mae digon o ddiddordeb.

Mae Tŷ Pawb wedi gwneud llawer i sicrhau ei bod yn hawdd i unigolion sefydlu’u hunain a dechrau masnachu ar y safle – gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer busnesau lleol ac entrepreneuriaid.

Er enghraifft, mae siopau ‘dros dro’ ar gyfer pobl sy’n awyddus i brofi’r dyfroedd cyn prydlesu.

Mae’r ganolfan fwyd hefyd wedi bod yn boblogaidd iawn. Dewch draw amser cinio, ac rydych yn siŵr o weld pobl yn mwynhau tamaid i’w fwyta gyda’u ffrindiau a’u cydweithwyr.

Dywedodd y Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Rydym yn dal i ddysgu, ond mae Tŷ Pawb yn mynd o nerth i nerth – a dylai pawb sy’n rhan o’r prosiect hwn fod yn falch iawn o hynny.

“Mae llawer o’r masnachwyr wedi bod gyda ni o’r cychwyn cyntaf, ac rydym yn falch iawn eu bod wedi aros yma.

“Mae eraill wedi ymuno â ni drwy gydol y flwyddyn, sy’n dangos hyder yn y lleoliad, ac rydym yn dymuno mwy o lwyddiant iddynt wrth i ni gamu i’r ail flwyddyn.”

“Pa mor boblogaidd yw’r digwyddiadau?”

Pan rydych yn lleoliad sydd yn cynnal digwyddiadau, rhaid cofio geiriau doeth Dolly… ‘working 9-5 is no way to make a living’.

Mae’r digwyddiadau yn Nhŷ Pawb wedi newid o ‘9-5 ddydd Llun i ddydd Sadwrn’ ac rydym bellach yn ‘agor yn ôl y galw’.

Felly mae’r safle ar agor yn rheolaidd gyda’r nos ar gyfer grwpiau lleol sy’n ei ddefnyddio, yn ogystal â digwyddiadau penwythnos poblogaidd megis y nosweithiau comedi a meic agored.

Roedd hon hefyd yn wers yr oedd rhaid ei dysgu. Ond mae llawer o’r digwyddiadau bellach yn gwerthu allan ac mae presenoldeb da yn y digwyddiadau am ddim.

Ystyriwch y cyngherddau am ddim yn ystod amser cinio ar ddydd Iau er enghraifft. Yn aml cewch drafferth canfod sedd a dim ond lleoedd i sefyll sydd ar ôl.

Dywedodd y Cyng. Jones fod y rhaglen ddigwyddiadau “wedi synnu pawb”.

“Mae Tŷ Pawb yn darparu amrywiaeth eang o ddigwyddiadau sy’n apelio at bobl a chymunedau ag anghenion a diddordebau gwahanol, mae’r ffaith fod nifer yr ymwelwyr wedi cynyddu’n raddol dros y flwyddyn wedi bod yn galonogol iawn.”

“Faint o bobl sydd wedi ymweld â Thŷ Pawb?”

Cadarnhawyd yn ddiweddar fod nifer y bobl sydd wedi ymweld â Thŷ Pawb yn fwy na’r rhagfynegiadau a nodwyd yn y cynllun busnes gwreiddiol a bydd y cyfrifwyr nifer yr ymwelwyr a osodwyd yn sicrhau ffigyrau mwy cywir yn y dyfodol.

Mae’r cyfrifwyr eisoes yn dangos y bu i dros 4,000o bobl ymweld ag arddangosfa Greyson Perry yn ddiweddar, gydag 40,500 o bobl yn ymweld â Thŷ Pawb.

(Nid yw’r cyfrifwyr yn cyfri pobl sy’n mynd i mewn ac allan o’r maes parcio – dim ond ymwelwyr â’r adeilad yn unig- felly maent yn cynnig darlun eithaf cywir)

“Gadewch i ni weld beth allwn ei wneud yn yr ail flwyddyn…”

Meddai’r Cyng. Jones: “Mae Tŷ Pawb yn sicr yn canfod ei le ac yn chwarae rhan gynyddol bwysig o fewn bywyd Wrecsam.

“Ac mae hyn yn bennaf oherwydd yr holl gefnogaeth a geir gan drigolion Wrecsam.

“Y bobl sy’n siopa yma, sy’n prynu eu bwyd yma, sy’n mynychu digwyddiadau a gweithgareddau, sy’n mwynhau celf, sy’n perfformio ac yn rhoi bywyd i’r adeilad hwn. Rhain yw’r bobl sy’n sicrhau llwyddiant Tŷ Pawb.

“Gall Wrecsam – ac fe ddylai – fod yn falch iawn o’r hyn y mae wedi’i gyflawni. Nawr, gadewch i ni weld beth allwn ei wneud yn ystod yr ail flwyddyn.”

Yn yr erthygl nesaf, byddwn yn edrych ar yr agwedd ‘gymunedol’ o Dŷ Pawb, ac yn cwrdd â rhai o’r trigolion lleol sy’n defnyddio’r cyfleusterau.

Dwedodd Derek Jones, Cadeirydd y Bwrdd Cynghorol Tŷ Pawb: “Yn ystod ei blwyddyn gyntaf, mae Tŷ Pawb wedi bod yn le ardderchog am amrywiaeth eang o ddigwyddiadau gwahanol megis cerddoriaeth fyw a gigiau, arddangosfeydd, gweithdai, dyddiau cymunedol, sgriniau ffilm a nifer o ddigwyddiadau arall sy’n gysylltiedig â’r celfyddydau, marchnadoedd a chymunedau yn Wrecsam.

“Yn ogystal â darparu oriel sydd wedi arddangos gwaith celf a gynhyrchwyd gan nifer o artistiaid enwog mae Tŷ Pawb hefyd wedi darparu safle i nifer o fasnachwyr na fyddent fel arfer wedi dod i Wrecsam.

“Mae poblogrwydd ddigwyddiadau megis y Dydd Llun Pawb cyntaf ac, yn fwy diweddar, dathliadau Dydd Gŵyl Dewi, yn dangos bod Tŷ Pawb wedi ennill enw da fel lleoliad cymunedol poblogaidd ac rwy’n sicr bydd hynny’n cynyddu yn y blynyddoedd nesaf. ,

“Mae dal pethau i’w dysgu, cynnydd i’w wneud a chorneli i’w throi, ond mae tîm Tŷ Pawb wedi ymateb i’r heriau ac mae’r gwaith y maent yn ei wneud yn ddigymar. Rwy’n hyderus gyda help y tîm, a chefnogaeth cymuned Wrecsam, bydd Tŷ Pawb yn mynd o nerth i nerth a chynnig cyfleuster i’r holl gymuned y gallent i gyd ymfalchïo ynddi.”

Ac i ddechrau ar ail flwyddyn Tŷ Pawb, mae dathliad wedi’i gynllunio. Darllenwch fwy am y dathliad hwn ar ein blog.

Dewch i ddathlu pen-blwydd cyntaf Tŷ Pawb!

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB