Schools

Rydyn ni’n deall y bydd llawer o rieni’n poeni am y nifer o ysgolion sydd wedi’u heffeithio’n ddiweddar gan absenoldebau oherwydd y coronafeirws.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Er hynny, mae’n bwysig iawn pwysleisio nad ydi’r ffigyrau sydd ar y cyfryngau yn aml heddiw’n cynrychioli’r nifer o achosion positif… dweud maen nhw faint o ddisgyblion a staff sy’n absennol gan eu bod yn gorfod hunanynysu.

Mae arweinwyr a staff ysgolion Wrecsam yn gweithio’n hynod o galed i gadw ysgolion yn ddiogel ac ar agor, a byddant yn parhau i wneud hynny tra bydd angen. Ond mae cydweithrediad a dealltwriaeth rhieni’n allweddol ar yr adeg yma… felly cofiwch eu cefnogi.

Mae Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Cyngor Wrecsam, Karen Evans, yn dweud:

“Mae ysgolion yn gweithio’n anhygoel o galed, ac rydw i eisiau diolch i’r rhieni am eu cydweithrediad. Mae eich cefnogaeth chi’n hanfodol i sicrhau bod ein penaethiaid yn gallu gwneud eu gwaith.

“Rydyn ni’n deall y gall achosi problemau i rieni pan mae’n rhaid i’w plant hunanynysu a phan mae’n rhaid i swigod ysgolion gau, ond mae hyn yn hanfodol i helpu i atal y feirws rhag lledaenu mewn ysgolion ac yn y gymuned.

“Gofalwch eich bod chi’n dilyn y canllawiau yn ysgol eich plentyn trwy gadw pellter cymdeithasol wrth deithio i ac o’r ysgol, a phan fyddwch ar y buarth neu y tu allan i giatiau’r ysgol.

“Os oes gofyn i’ch plentyn hunanynysu, dilynwch y canllawiau gan y gwasanaeth Monitro, Olrhain a Diogelu a chadwch eich plentyn y tu mewn. Trwy weithio gyda’n gilydd, fe allwn ni gadw’n cymunedau’n ddiogel a chefnogi ysgolion i aros ar agor.”

Cyfrifoldeb ar bawb

Mae cyfrifoldeb ar bob un ohonom ni i’n teuluoedd a’n cymunedau i fod yn ofalus iawn y tu allan i’r ysgol neu’r gwaith.

Er enghraifft, peidiwch â mynd i weld ffrindiau na theulu yn eu cartrefi. Cadwch at y rheolau cadw pellter cymdeithasol. Byddwch yn ofalus iawn â hylendid dwylo, a gwisgwch fwgwd mewn mannau cyhoeddus dan do.

Mae’r feirws ar gynnydd yng Ngogledd Cymru, ac mae cyfyngiadau lleol wedi’u cyflwyno yn Wrecsam – ynghyd â Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Chonwy – felly mae’n bwysicach nag erioed ein bod i gyd yn cadw at y rheolau.

Bod yn ofalus

Fel yn unrhyw weithle, os bydd rhywun yn cael prawf positif yn ein hysgolion, bydd gofyn i rai disgyblion a staff (sy’n cael eu galw’n ‘gysylltiadau’) hunanynysu am bythefnos.  Bydd maint y grŵp sy’n hunanynysu’n dibynnu ar gynlluniau’r ysgol unigol, cynllun yr adeilad ac i ba raddau mae disgyblion wedi gallu cadw ar wahân yn ystod y diwrnod yn yr ysgol, a faint o staff sydd ar gael.

Pan mae disgybl yn cael prawf positif, mae Cyngor Wrecsam yn gweithio’n agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i adolygu faint o bobl y gallai’r disgybl fod wedi dod i gysylltiad â nhw, ac yna mae’n penderfynu pwy sydd angen hunanynysu.

Weithiau, bydd gwybodaeth am brofion positif yn cael ei derbyn yn hwyr y nos neu dros y penwythnos. Felly, yn yr achos cyntaf, mae’n aml yn syniad da bod yn ofalus a gofyn i’r ‘swigen’ gyfan hunanynysu. Mae hynny’n rhoi amser i ni adolygu’r sefyllfa a symudiadau’r disgybl yn fwy manwl, a gweld a oes posib’ lleihau nifer y disgyblion sy’n gorfod hunanynysu.

Mae Mrs Evans hefyd yn dweud, “Mae ysgolion wedi cwblhau asesiadau risg llawn ac maent yn cymryd gofal i ddiogelu staff a disgyblion. Mae ganddyn nhw hefyd gynlluniau’n barod i newid disgyblion sy’n methu â dod i’r ysgol i fod ar blatfformau dysgu digidol, er mwyn iddyn nhw allu parhau i ddysgu.

“Mae’r rhan fwyaf helaeth o’n hysgolion ni’n dal ar agor ac mae’r Cyngor yn gweithio’n agos gyda’r ysgolion sy’n cael eu heffeithio gan absenoldebau, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrofi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru i sicrhau bod mesurau priodol wedi’u rhoi ar waith.”

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG