Offa's Dyke

Sylwch fod cyfyngiadau symud oherwydd y coronafeirws yng Nghymru yn wahanol i’r rhai yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Er bod Llwybr Clawdd Offa ar agor yn ei gyfanrwydd yn unol â chanllawiau a rheoliadau Llywodraeth Cymru, ar hyn o bryd mae cyfyngiadau symud lleol oherwydd y coronafeirws (COVID 19) ar waith gan Lywodraeth Cymru sy’n cyfyngu ar fynediad at y llwybr.

Mae’n anghyfreithlon mynd i mewn i ardal awdurdod lleol neu ei gadael (a elwir hefyd yn ‘ardaloedd diogelu iechyd lleol’) heb esgus rhesymol.  Nid yw cerdded ar y llwybr yn esgus rhesymol ac mae torri’r cyfyngiadau yn drosedd ddirwyadwy.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Felly, oni bai eich bod yn byw yn yr un ardal awdurdod lleol, peidiwch ag ymweld â’r rhannau hyn o’r llwybr am y tro.  Dewch yn ôl yn nes ymlaen pan fydd yn ddiogel gwneud hynny a pharhewch i ddilyn y wybodaeth ddiweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglŷn â’r coronafeirws a chadw eich hun ac eraill yn ddiogel.

Noder bod Llwybr Clawdd Offa yn croesi awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr. Y rhan o’r llwybr yr effeithir arni ar hyn o bryd yw:

Rhan ogleddol gyfan y llwybr o Fronygarth, ychydig i’r de o Gastell y Waun, i Brestatyn.

Mae manylion llawn y cyfyngiadau ar gael yn: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol

Mae’r ardaloedd awdurdod lleol a ganlyn ar Lwybr Clawdd Offa yn destun cyfyngiadau symud lleol (yn ôl dyddiad):

Darllenwch ragor am y cyfyngiadau symud lleol sydd ar waith i bobl sy’n byw yn ardaloedd yr awdurdodau hyn.

Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon yn ôl yr angen

Ymweld â’r llwybr yn ddiogel

Dilynwch ein canllawiau i gael amser gwych wrth gerdded gan eich cadw eich hun ac eraill yn ddiogel.

Cynlluniwch o flaen llaw

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG