Romance Fraud

Rydym yn cefnogi CrimeStoppers i atal Twyll Rhamant sy’n effeithio ar unigolion ledled y DU ac yma yn Wrecsam.

Mae mwy a mwy o bobl yn cwrdd â phobl ar-lein, ar rwydweithiau cymdeithasol, trwy chwarae gemau ar-lein, llwyfannau chwilio am gariad, unrhyw le ble gall pobl sgwrsio ar-lein – ac felly mae mwy a mwy o bobl yn datblygu perthnasau gyda phobl nad ydynt erioed wedi eu cyfarfod wyneb yn wyneb.

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian? Ffoniwch 0300 123 311.

Mae chwilio am gariad ar-lein, er enghraifft, bellach yn un o’r ffyrdd mwyaf cyffredin i gwrdd â phartner rhamantaidd. Tra bod y rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn rhai onest, yn anffodus mae rhai yn ceisio cymryd mantais o unigolion sy’n edrych am gariad.

Yn anffodus, mae twyllwyr wedi gweld sut y gallant gymryd maintais o hyn a nawr yn defnyddio proffiliau ffug, yn ffugio straeon, dylanwadu a chymell – oll gyda’r bwriad o greu cyswllt â rhywun diniwed ar y rhyngrwyd, gyda’r nod yn y pen draw i ddarbwyllo’r unigolyn diniwed i anfon arian atynt.

Twyll rhamant yw hyn.

Ar gyfartaledd mae unigolyn yn colli £10,000 dros gyfnod y twyll. Yn 2021 roedd dros £99 miliwn wedi’i golli i dwyll rhamant.

Gall twyll rhamant ddigwydd i unrhyw un. Pob rhyw, oed, cyfeiriadedd rhywiol. Mae pobl o bob cefndir diwylliannol ac ethnig yn ddioddefwyr, dynion hoyw yn cael eu targedu’n anghymesur gyda 12.4% o’r holl ddioddefwyr yn 2021.

Arwyddion o Dwyll Cariad:

  • Cyn i chi wir ddod i’w hadnabod, maent yn datgan eu cariad yn gyflym.
  • Maent yn gwneud esgusodion pam ma allant sgwrsio dros fideo neu gwrdd wyneb yn wyneb.
  • Maent yn ceisio symud eich sgyrsiau yn gyflym oddi ar y llwyfan ble fu i chi gyfarfod.
  • Pan fyddant yn gofyn am gymorth ariannol, bydd ar gyfer argyfwng critigol o ran amser, a bydd y rheswm yn mynd at eich calon.
  • Efallai y byddant yn mynd yn amddiffynnol os ydych yn gwrthod helpu.
  • Efallai y byddant yn dweud wrthych am gadw eich perthynas yn breifat ac i beidio â thrafod unrhyw beth gyda’ch ffrindiau a theulu.

Darllenwch fwy am hyn ar wefan CrimeStoppers

Os ydych wedi dioddef Twyll Rhamant cysylltwch â ni ar y ffôn neu ar-lein – ffoniwch am ddim ar 0800 555 111 neu ddefnyddio ein ffurflen ar-lein yma ar ein gwefan 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn.

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI