Daeth achos llys ynadon i ben yn ddiweddar gyda thöwr lleol, Kenny Baker, a oedd yn masnachu fel Baker’s Roofing, yn pledio’n euog i 7 cyhuddiad dan y Rheoliadau Diogelu Cwsmeriaid rhag Masnachu Annheg. Cafodd ddirwyon a chostau yn ei erbyn am gyfanswm o bron i £3,000.

Lansiodd Safonau Masnach Wrecsam ymchwiliad i weithgareddau’r töwr yn dilyn cyfres o gwynion y llynedd ynghylch gwaith o safon wael neu waith heb ei orffen, oedi mawr a rhes o esgusodion am fethu â darparu’r gwasanaethau yn ôl y contract. Rhoddodd tri o gwsmeriaid Mr Baker dystiolaeth o oedi dro ar ôl tro wrth wneud gwaith.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Dywedodd Roger Mapleson, Arweinydd Safonau Masnach a Thrwyddedu, “Doedd safon y gwasanaeth roedd Baker’s Roofing yn ei ddarparu ddim yn dderbyniol nac yn wasanaeth y byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan fusnes proffesiynol. Roedd oedi mawr cyn dechrau’r gwaith gyda llu o esgusodion ac roedd ymdrechion y cwsmeriaid i ddatrys y problemau’n cael eu rhwystro gan eu bod nhw wedi cael hen gyfeiriad busnes Mr Baker.”

Cyngor siopa da gan y Safonau Masnach yw i chi ddewis adeiladwr neu gontractwr yn ofalus os ydych yn ystyried cael rhywun i wneud gwaith ar eich cartref. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pwy ydyn nhw a ble mae eu cyfeiriad. Gofynnwch sut mae angen talu a byddwch yn wyliadwrus iawn o rai sy’n gofyn am daliadau mawr cyn cychwyn. Os ydynt yn honni eu bod yn aelodau o gymdeithasau yn eu diwydiannau, gwiriwch hynny, a gwirio a yw o unrhyw fudd i’r cwsmer. Os gallwch chi, gwnewch rywfaint o ymchwil ar-lein trwy ddarllen adolygiadau neu brofiadau gwael gan gwsmeriaid eraill. Gorau oll os gallwch chi fynd am rywun mae eich ffrindiau a’ch teulu’n ei argymell.

Cafodd Mr Baker ddirwy o £120 am bob trosedd am gyfanswm o £840, gordal o £30 i’r dioddefwyr a chostau o £2,093 i’w talu.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN