Cafodd merched ifanc o bob rhan o Wrecsam gyfle i gysgodi merched ar goridorau pŵer fel rhan o ddigwyddiadau Diwrnod Rhyngwladol y Merched.

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn ddiwrnod byd-eang sy’n dathlu a chydnabod llwyddiannau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol merched.

Roedd digwyddiad 2018 yn nodi 107 o flynyddoedd o ddathliadau, gydag eleni hefyd yn 100 mlynedd ers i Senedd Llundain basio cyfraith a oedd yn galluogi rhai merched i bleidleisio am y tro cyntaf.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM EBOSTIAU WYTHNOSOL RŴAN.

I nodi’r diwrnod, cafodd 10 o ferched ifanc gyfle i gysgodi merched mewn gwleidyddiaeth, swyddi proffesiynol a gwasanaethau cyhoeddus gan roi cipolwg iddynt ar sut y mae llefydd fel Cyngor Wrecsam, Coleg Cambria, a Senedd Llundain yn gweithio.

Cynhaliwyd digwyddiad hefyd yn y Stiwt, Rhosllannerchrugog, lle rhoddodd merched sy’n uchel ym myd gwleidyddiaeth a rheoli eu barn ar ba mor bwysig ydyw bod merched yn cael eu cynrychioli mewn swyddi proffesiynol ac arweiniol.

Trefnwyd y gwaith cysgodi gan Dîm Cyfranogi Cyngor Wrecsam a Senedd yr Ifanc, gyda rhai o aelodau’r Cyngor hefyd yn cymryd rhan.

Ar ôl y dau ddiwrnod o waith cysgodi, cafodd pawb gyfle i gyfarfod yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref, Wrecsam, i drafod eu profiadau.

Cafodd Lyndsey Rawlinson, Pennaeth Trefniadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, ei chysgodi yn ystod y dydd gan Maja Piorunowska, disgybl o Ysgol St Joseph, Wrecsam.

Meddai Lyndsey: “Roeddwn yn meddwl bod y diwrnod yn wych – rhoddodd gyfle i mi adlewyrchu ar fy ngyrfa fy hun, fel dynes.

“Roedd yn ddiddorol iawn cael barn person ifanc a rhoi cyfle iddynt siarad â merched mewn swyddi uwch.”

Meddai Maja: “Roedd yn dda ac yn anffurfiol iawn – roeddem yn gallu siarad am beth bynnag yr oeddem eisiau.”

“Gall llais un person newid y cymuned”

Hefyd yn cymryd rhan yn yr ymarfer cysgodi oedd Jessie Hack, a gysgododd gynrychiolydd Smithfield, y Cynghorydd Adrienne Jeorrett.

Dywedodd Jessie: “Yn sicr, dysgais lawer mwy am wleidyddiaeth a sut y bydd pethau’n cael eu rhedeg, a sut y gall llais un person newid y ffordd y bydd cymuned yn cael ei chynnal.

“Mae’n dda gweld yn eich cymuned eich hun, bod merched yn gwneud eu gorau i newid beth y mae’n bosibl ei newid.”

A cafodd Abi Caterall ac Amy Lloyd gyfle i gysgodi Susan Elan Jones, AS De Clwyd, yn ystod ei diwrnod yn Senedd Llundain – gan hefyd gael y cyfle i wylio’r Cwestiynau i’r Prif Weinidog.

Meddai Abi:  “Roedd cysgodi Susan yn gyfle aruthrol i’r ddwy ohonom ac roedd y profiad yn un gwych. Dysgais lawer drwy gydol y dydd ac rwy’n ddiolchgar iawn i Susan am roi amser o’i diwrnod i fod gyda ni.

“Rwy’n credu ei bod yn bwysig gweld dynes mewn swydd wleidyddol uchel oherwydd rwy’n credu ei fod yn ysbrydoliaeth i ferched ifanc sydd eisiau gyrfa debyg. Byddwn yn sicr yn cymryd rhan mewn rhywbeth tebyg eto, a byddwn yn argymell y profiad hwn i ferched ifanc eraill.”

“Roedd brwdfrydedd clir iawn gan bawb”

Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-dlodi, sydd â chyfrifoldeb dros Gydraddoldeb: “Roeddem yn awyddus iawn i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched – ac ni ellir pwysleisio gormod y cyfraniad y mae merched wedi’i wneud i hanes yr ardal a’r gwaith y maent yn parhau i’w wneud, ar bob lefel, ac mae’n haeddu ei gydnabod.

“Roeddwn yn falch iawn o gael nodi’r digwyddiad ochr yn ochr â chyd gynghorwyr yn y Stiwt yn Rhos – roedd brwdfrydedd clir iawn gan bawb a oedd ynghlwm â’r digwyddiad, a hoffwn ddiolch i bawb a drefnodd ddigwyddiadau’r diwrnod a chymryd rhan ynddynt.”

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am ebostiau wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU