Ymunodd Drew Davies â  Semper Plastering fel prentis ar ôl gwneud argraff dda arnyn nhw pan oedd o ar gwrs Sgiliau Adeiladu Traddodiadol yng Ngholeg Cambria.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Wedi’u trefnu gan Gyngor Wrecsam a’u cynnal yn safle’r Cyngor yn Ffordd y Bers, mae’r cyrsiau’n cael eu darparu am ddim drwy Raglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol Wrecsam. Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid gan Asiantaeth Datblygu Gwledig Cadwyn Clwyd drwy Raglen Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, sy’n cael ei ariannu drwy’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mae Drew,  sy’n 19 oed ac yn gyn-ddisgybl Ysgol Uwchradd Rhosnesni, newydd gwblhau NVQ Lefel 1 mewn Plastro ac mae o wrth ei fodd i fod yn  ymuno â’r tîm.

Meddai: “Roeddwn i wedi gwirioni pan wnaethon nhw gynnig lle i mi. Dwi wir yn mwynhau plastro a dwi’n ddiolchgar iawn iddyn nhw am roi’r cyfle hwn i mi.

“Mi fyddai’n dal i allu dilyn y cwrs NVQ Lefel 2 yng Ngholeg Cambria ar yr un pryd ag ennill profiad fel rhan o dîm Semper Plastering, felly mae hyn yn newyddion gwych.”

Ychwanegodd Chad Davies, darlithydd mewn plastro yn safle Ffordd y Bers: “Mae Drew wedi rhagori ar y cwrs yma yng Nghambria a dyna pam y gwnaethon ni ei annog i ymuno â’r rhaglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol.

“Oherwydd bod ‘na bobl busnes ar y cwrs, roedd yn gyfle iddo ddangos ei sgiliau iddyn nhw, ac mae’n amlwg ei fod o wedi gwneud argraff.

“Cynigiodd Semper Plastering brofiad gwaith iddo ac yn dilyn hynny cafodd brentisiaeth efo nhw, a da’ ni wrth ein bodd drosto fo. Mae’r diwydiant adeiladu yn hynod o brysur ar hyn o bryd ac mae’n bwysig meithrin y genhedlaeth nesaf o blastrwyr a dysgu sgiliau traddodiadol ochr yn ochr â dulliau adeiladu modern.”

Mae’r Rhaglen Sgiliau Adeiladu Modern yn rhan o raglen adfywio’r cyngor, sef y Cynllun Treftadaeth Treflun, sy’n sicrhau bod sgiliau adeiladu traddodiadol yn cael eu defnyddio i adfywio adeiladau a godwyd cyn 1919 yn yr hen ran o Ganol Tref Wrecsam.

Dywedodd Janine Beggan, sy’n rhedeg y rhaglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol:  “Mae’n wych gweld myfyrwyr yn dysgu sgiliau adeiladu traddodiadol gwerthfawr ac yna’n defnyddio eu harbenigedd newydd yn y gweithle.

“Mae’r diwydiant adeiladu’n ffynnu ac mae plastro wedi dod yn alwedigaeth fwy proffidiol; fodd bynnag yma yng Ngogledd Cymru mae prinder gweithwyr adeiladu medrus a nod y rhaglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol yw newid hyn.  Mae cyflogau yng Nghymru a Lloegr wedi cynyddu 20% dros y 12 mis diwethaf oherwydd y twf mawr mewn gwaith gwella cartrefi a gwerthiannau tai.

“Byddwn yn rhedeg cyfres o gyrsiau sgiliau traddodiadol drwy gydol y flwyddyn ac os oes gennych ddiddordeb rwy’n eich annog i gysylltu.”

Dyma’r cyrsiau a fydd yn cael eu cynnig dros yr ychydig fisoedd nesaf:

  • Tamp mewn hen adeiladau 23 Gorffennaf
  • Prisio Cadwraeth 9 Awst
  • Morter calch poeth – lefel uwch 18 Mehefin a 15 Gorffennaf
  • Gwaith cerrig a glanhau 16 Gorffennaf
  • Gorchuddion to a chaeadau plwm 1 Gorffennaf
  • Ffenestri Codi Pren 6 Awst
  • Pren a phydru 9 Gorffennaf
  • Cymhwyster Achrededig Lefel 3 mewn Ynni ac Effeithlonrwydd 29 a 30 Gorffennaf

I gael rhagor o wybodaeth am y gyfres o raglenni Sgiliau Adeiladu Traddodiadol gyda Chyngor Wrecsam cysylltwch â’r tîm ar: TBS@Wrexham.gov.uk

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF