Rydym yn ymwybodol o’r effaith a gaiff bygythiad masnachwyr twyllodrus ar gymunedau – yn enwedig y peryglon i bobl ddiamddiffyn neu’r henoed.

Mae ardal Wrecsam wedi cael ei thargedu gan fasnachwyr twyllodrus yn y misoedd diweddar.  Wrth weithio mewn partneriaeth, mae ein tîm Safonau Masnach a’n cydweithwyr yn Heddlu Gogledd Cymru wedi cynnal patrolau yn ein cymunedau lleol i fynd i’r afael â throseddau stepen drws a mynd ar drywydd masnachwyr twyllodrus a’r gweithgareddau troseddol cysylltiedig.

Daeth y Swyddogion a oedd yn gysylltiedig â’r patrolau o hyd i eiddo wedi ei ddwyn a chynorthwyo i ddod o hyd i ddyn y mae’r heddlu yn chwilio amdano, llwyddom hefyd i gasglu llawer o wybodaeth a fydd yn ein helpu i atal troseddau stepen drws yn y dyfodol.

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

Mae’r peryglon y gallai’r troseddwyr hyn eu hachosi i bobl ddiamddiffyn neu’r henoed yn achos pryder.

Caiff pobl eu dal allan yn aml ac mae rhywbeth sy’n dechrau fel cnoc cwrtais ar y drws tŷ neu bamffled drwy’r blwch llythyrau yn aml yn arwain at drafodaeth am waith ar y tŷ.

Mae twyllwyr masnach yn ymddangos yn gwrtais i ddechrau..

I ddechrau, mae masnachwyr twyllodrus yn ymddangos yn gwrtais, yn gyfeillgar ac eisiau helpu.

Ond dim ots pa mor gyfeillgar maen nhw’n ymddangos, mi wna nhw wthio pobl ddiamddiffyn i gytuno ar waith drud nad oes ei angen, sy’n gallu dwysáu allan o reolaeth yn sydyn iawn.

Yn dilyn hynny, bydd y troseddwyr proffesiynol, trefnedig hyn yn troi yn fygythiol ac yna’n mynnu cael symiau enfawr o arian.  Mi wna nhw hyd yn oed hebrwng pobl i’w banc i dynnu arian allan, ac yn anffodus, rydym yn aml yn eu gweld yn pigo ar yr un bobl.

Gall y math yma o drosedd gael effaith sylweddol ar iechyd meddwl pobl, gan wneud iddyn nhw deimlo cywilydd, yn unig ac yn ddiamddiffyn yn eu cartrefi eu hunain.

Ni ddylai neb deimlo’n ddiamddiffyn o fewn eu cartrefi.

“Effaith negyddol iawn”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaeth, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Gall masnachwyr twyllodrus fel troseddwyr ar stepen drws gael effaith negyddol iawn ar ein cymunedau, a gallant wneud bywyd yn anodd yn enwedig i’r henoed neu unigolion diamddiffyn, sydd yn aml iawn y mwyaf tebygol o fod yn darged i drosedd o’r fath.

“Os oes unrhyw un yn dod ar draws pobl yn gwerthu ar stepen eu drws, mae gan bawb yr hawl i wrthod cynigion – dim ots pa mor gwrtais y mae’r gwerthwr yn ymddangos. Os yw’r gwerthwyr yn dechrau ymddangos yn benderfynol, yn amheus neu’n dreisgar, gall aelodau o’r cyhoedd gysylltu â gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Wrecsam ar 01978 298997 neu Heddlu Gogledd Cymru ar 101, neu ffonio 999 mewn argyfwng.

“Os yw perchnogion tai yn teimlo bod gwaith angen ei wneud ar eu tai, cynghorir nhw i gysylltu â masnachwyr dibynadwy, yn hytrach na delio â gwerthwyr stepen drws heb eu gwahodd.“

Bydd ein tîm Safonau Masnach a Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i gydweithio i fynd i’r afael â’r drosedd hon, a gweithio i amddiffyn a diogelu ein cymunedau.

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN