Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – y marc rhyngwladol i barc neu fan gwyrdd o safon.

Mae 201 o barciau a mannau gwyrdd, y nifer uchaf erioed, sy’n cynnwys prifysgolion, mynwentydd, coetiroedd a rhandiroedd ar draws Cymru wedi cyrraedd y safonau uchel y mae angen eu cyrraedd i dderbyn Gwobr y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd.

Mae Wrecsam wedi derbyn gwobr y faner werdd am Fynwent Wrecsam. Dyma’r flwyddyn gyntaf i’r wobr gael ei rhoi i fynwent ac mae’n nodi gwaith caled y tîm gyda chyllid o Gronfa Dreftadaeth y Loteri i drawsnewid cyfleusterau’r fynwent ac annog y gymuned i gymryd rhan yn y gwaith ar y safle.

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

Bydd y baneri gwyrdd yn chwifio ym Mynwent Wrecsam, Parc Acton, Parc Gwledig Dyfroedd Alun, y Parciau, Parc y Ponciau a Pharc Gwledig Tŷ Mawr i gydnabod eu cyfleusterau arbennig a’u hymrwymiad i ddarparu mannau gwyrdd o safon ardderchog.

“Mae’n ganmoliaeth ardderchog”

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydw i’n croesawu’r newyddion bod gan Wrecsam statws y faner werdd unwaith eto, a hoffwn ddiolch i bawb fu’n gweithio i sicrhau bod ein parciau’n dal i ddenu’r cyhoedd.

“Llongyfarchiadau i’r holl safleoedd sydd wedi ennill Gwobr Gymunedol y Faner Werdd hefyd – mae’n ganmoliaeth ardderchog.

“Rydw i’n benodol falch bod Mynwent Wrecsam wedi ennill ei Baner Werdd gyntaf. Mae wir yn gyflawniad gwych gan staff a Grŵp Cyfeillion y fynwent.”

Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae rhaglen Gwobr y Faner Werdd yn cael ei darparu yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Mae’n cael ei beirniadu gan arbenigwyr mannau gwyrdd sy’n gwirfoddoli eu hamser i ymweld â safleoedd yr ymgeiswyr a’u hasesu yn ôl wyth maen prawf caeth, sy’n cynnwys safonau garddwriaethol, glendid, rheolaeth amgylcheddol a rhan y gymuned yn y gwaith.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd Gwobr y Faner Werdd, Cadwch Gymru’n Daclus: “Rydyn ni mor falch o fod yn dathlu blwyddyn arall o dorri’r record am Wobrau Baneri Gwyrdd yng Nghymru. Mae’r 201 o faneri’n brawf o ymroddiad a brwdfrydedd y staff a gwirfoddolwyr ar draws y wlad sy’n gweithio’n ddi-flino i gynnal safonau Gwobr y Faner Werdd.

“Byddwn yn annog pawb i fynd allan i’r awyr agored yr haf hwn i fwynhau’r parciau a’r mannau gwyrdd gwych sydd gennym ni.”

Y safleoedd eraill yn y fwrdeistref sirol sydd wedi derbyn Gwobr Gymunedol y Faner Werdd, sy’n gwobrwyo mannau cyhoeddus yng ngofal sefydliadau fel eglwysi, ysgolion, grwpiau cymunedol ac eraill, yw::

  • Plas Pentwyn, Coedpoeth
  • Maes y Pant, Chwarel Merffordd
  • Eglwys y Santes Fair, y Waun,

Mae rhestr lawn o enillwyr y wobr i’w gweld ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus

Gallwch chi roi eich parc neu’ch man gwyrdd ar y map drwy gymryd rhan hefyd. Ewch i wefan Cadwch Gymru’n Daclus i gael mwy o wybodaeth.

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN