Mae cyfle i ddefnyddwyr llyfrgell Wrecsam wneud mwy na chasglu llyfr yn ystod eu hymweliad yr wythnos nesaf, gallant dderbyn prawf pwysau gwaed am ddim.

Yn rhan o ymgyrch Byw’n Dda yng Nghymru, mae Llyfrgelloedd Cymru yn gweithio gyda Blood Pressure UK, elusen fwyaf blaenllaw’r wlad sy’n rhoi gwybodaeth a chymorth i bobl sydd â phwysau gwaed uchel, er mwyn annog pobl i gael gwybod eu rhifau pwysau gwaed a chymryd y camau angenrheidiol i gyrraedd a chynnal pwysau gwaed iach.

Wythnos Nabod dy Rifau! (9-15 Medi) yw digwyddiad profi ac wythnos ymwybyddiaeth pwysau gwaed mwyaf y DU ac mae’n un o bedwar digwyddiad iechyd a lles sy’n rhan o ymgyrch Byw’n Dda yng Nghymru, sydd â’r nod o ddod â llyfrgelloedd cyhoeddus a sefydliadau partner ynghyd i hybu lles y genedl.

Cefnogodd llyfrgelloedd yr Wythnos Gweithredu ar Ddementia yn ystod mis Mai a byddant hefyd yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Dyslecsia Cymdeithas Dyslecsia Prydain ym mis Hydref a Diwrnod Gwneud Rhywbeth Gwahanol ym mis Ionawr.

Yn ystod Wythnos Nabod Eich Rhifau! bydd llyfrgelloedd ar hyd a lled Cymru yn cynnal ‘gorsafoedd pwysau’ a fydd yn cynnig gwiriadau pwysau gwaed am ddim i ddefnyddwyr llyfrgelloedd ac aelodau’r cyhoedd. Caiff y gorsafoedd eu cynnal gan staff hyfforddedig a fydd yn cymryd darlleniad pwysau gwaed, ei gofnodi ar gerdyn post i bob unigolyn a rhoi llythyr atgyfeirio i feddyg teulu’r unigolyn os bydd angen.

Yn Wrecsam bydd gorsaf pwysau gwaed yn Llyfrgell Wrecsam lle bydd croeso i ymwelwyr ddod i gael mesur eu pwysau gwaed.

Meddai Shan Cooper, Arweinydd Llyfrgelloedd Wrecsam, “Mae ein
llyfrgelloedd yn cynnig cyfoeth o adnoddau ynglŷn ag iechyd a lles ac rydym wrth ein boddau yn gweithio gyda Blood Pressure UK yn ystod Wythnos Nabod eich Rhifau! i dynnu sylw at bwysigrwydd cynnal pwysau gwaed iach.

“Gobeithiwn y bydd ein cwsmeriaid ac unrhyw aelodau’r cyhoedd sydd am ddod i’r llyfrgell yn achub ar y cyfle hwn i wirio eu pwysau gwaed am ddim a chael mwy o wybodaeth am gynnal lefelau iach.”

Meddai Hemini Bharadia, Rheolwr Ymgyrch Wythnos Nabod Eich Rhifau! “Nid yw pwysau gwaed uchel yn gwahaniaethu ar sail oedran neu ryw – mae pobl yn marw’n ddiangen oherwydd eu bod yn methu cymryd camau bach syml megis lleihau eu pwysau gwaed.

“Wythnos Nabod Eich Rhifau! yw’r cyfle perffaith i chi fynd am wiriad pwysau gwaed am ddim a’ch rhoi chi eich hun mewn rheolaeth dros eich iechyd, felly mae’n bleser gennym bod Llyfrgelloedd Cymru wedi ymuno â’r ymgyrch trwy gynnal Gorsafoedd Pwysau Gwaed lle gallwch gael mesur eich pwysau gwaed. Byddant yn chwarae rôl enfawr wrth helpu i gynghori cwsmeriaid am bwysau gwaed a chael profion. Felly, gobeithiwn y bydd y cyhoedd yn eu cefnogi ac Wythnos Nabod Eich Rhifau! 2019 trwy fynd am wiriad pwysau gwaed mewn llyfrgell sy’n agos iddynt.”

I gael mwy o wybodaeth am Wythnos Nabod Eich Rhifau! ewch i www.bloodpressureuk.org/kyn