Ydych chi’n defnyddio rhai o’r sesiynau nofio am ddim sy’n cael eu cynnig ym mhyllau nofio Bwrdeistref Sirol Wrecsam?

Os ydych chi, fe ddylech ddarllen y canlynol.

Yn dilyn adolygiad diweddar o Fenter Nofio am Ddim Chwaraeon Cymru, gan edrych ar y modd y gall ei wasanaethau dargedu grwpiau megis pobl ifanc a’r rhai dros 60 yn well, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu gwneud newidiadau i’r hyn mae’r gwasanaeth yn ei gynnig a sut mae’n gweithio.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Mae hyn yn golygu newidiadau ar gyfer sesiynau nofio am ddim ym mhyllau nofio’r Fwrdeistref Sirol.

Mae hyn yn cynnwys yr holl byllau nofio y mae Cyngor Wrecsam yn eu rhedeg ar y cyd â phartneriaid Freedom Leisure, a’r pwll yng Nghanolfan Hamdden Plas Madoc, sy’n cael ei redeg gan Ymddiriedolaeth Gymunedol Splash.

Bydd y gwasanaeth newydd yn dechrau o ddydd Mawrth, Hydref 1af.

Pam fod y newidiadau’n digwydd?

Cynhaliodd UK Research and Consultancy Services adolygiad annibynnol o’r cynllun Menter Nofio am Ddim, gan ddod i’r casgliad nad yw’r cynllun bellach yn addas i’r diben.

Er bod miloedd o bobl wedi bod yn nofio ers ei greu yn 2003, mae nifer y bobl ifanc sydd yn elwa o’r cynllun wedi bod yn lleihau’n sylweddol ers 2013/14.

O ran pobl 60 oed neu hŷn, daeth yr adolygiad i’r casgliad mai dim ond chwech y cant o’r demograffig wedi’i dargedu sydd â mynediad i’r cynllun ar hyn o bryd.

Gyda hyn mewn golwg, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu gwneud newidiadau i’r cynllun, trwy leihau’r gyllideb gyffredinol a lleihau nifer y sesiynau a fydd ar gael.

O dan yr amcanion diwygiedig, bydd y cynllun yn canolbwyntio ar bobl ifanc a phobl dros 60 oed o ardaloedd difreintiedig, gan sicrhau fod pobl na fyddai â mynediad at y gwasanaethau yn draddodiadol, yn cael cyfle i ddysgu sgil bywyd newydd, a dechrau nofio’n amlach.

Sut fydd y cynllun yn effeithio arnaf i?

Bydd y sesiynau nofio am ddim ym mhyllau nofio’r fwrdeistref sirol yn cael eu haddasu i’r oriau canlynol:

Pyllau Nofio Freedom Leisure

Dan 16

Un sesiwn yr wythnos, fesul pwll, 52 wythnos o’r flwyddyn yn:

  • Y Waun – dydd Sul 2pm tan 3pm
  • Gwyn Evans – dydd Sul 10am tan 11am
  • Canolfan Byd Dŵr – dydd Sadwrn, 3.30pm tan 4.30pm

Dros 60

Dwy ar yr wythnos, am 39 wythnos (bydd cyfnodau gwyliau yn effeithio ar argaeledd) yn:

  • Gwyn Evans – dydd Iau, 3pm tan 4pm; a dydd Gwener, 5.30pm tan 6.30pm.
  • Canolfan Byd Dŵr – dydd Mawrth, 9am tan 10am; a dydd Gwener, 2pm tan 3pm.
  • Y Waun – dydd Llun, 2.30pm tan 3.30pm; a dydd Mercher, 2.30pm tan 3.30pm.

Ymddiriedolaeth Gymunedol Sblash

Dan 16

Un sesiwn yr wythnos, 52 wythnos o’r flwyddyn yng:

  • Nghanolfan Hamdden Plas Madoc – dydd Sadwrn, 3pm tan 4pm

Dros 60

Dwy ar yr wythnos, am 39 wythnos (bydd cyfnodau gwyliau yn effeithio ar argaeledd) yng:

  • Nghanolfan Hamdden Plas Madoc – dydd Llun, 10.30am tan 11.30am; a dydd Mawrth, 11am – 12pm.

Mae’r newyddion diweddaraf a rhagor o fanylion ar gael ar wefan Freedom Leisure, ac ar wefan Canolfan Hamdden Plas Madoc (dolen gyswllt i wefan Saesneg).

Bydd sesiynau ychwanegol nofio Dan 16 ar gael yn ystod y gwyliau haf.

“Byddwn yn sicrhau fod sesiynau’n parhau’n hygyrch”

Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi, sydd â chyfrifoldeb dros Hamdden: “Byddwn yn cydweithio â’n partneriaid i sicrhau fod y sesiynau nofio am ddim yn parhau’n hygyrch, a byddwn yn sicrhau fod defnyddwyr yn ymwybodol o’r amseroedd newydd a’r hyn a gynigir wrth i’r newidiadau ddigwydd”.

“Byddwn hefyd yn gweithio â Chwaraeon Cymru er mwyn hyrwyddo’r cynllun ymysg grwpiau sydd yn draddodiadol anodd eu cyrraedd, i sicrhau y gallant elwa o’r cynllun – yn unol â’r blaenoriaethau newydd y mae Llywodraeth Cymru wedi’u gosod”.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN