Mae Wrecsam yn croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod eu cynnig gofal plant a Ariennir i blant tri a pedwar mlwydd oed wedi ymestyn i saith awdurdod lleol arall ar draws Cymru, gan gynnwys Wrecsam.

O dan y cynnig gofal plant, bydd rhieni sy’n gweithio yn derbyn cyfanswm cyfunol o 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yn ystod y tymor a hyd at 30 awr yr wythnos am hyd at naw wythnos o wyliau’r ysgol. Bydd yr addysg gynnar am ddim presennol a ddarperir gan y Cyfnod Sylfaen yn rhan o’r cynnig hwn.

Bydd rhieni cymwys yn derbyn hyd at 48 awr y flwyddyn o ofal plant a ariennir tra mae eu plant tri a pedwar mlwydd oed yn mynychu Addysg Gynnar a Ariennir neu Feithrinfa Cyfnod Sylfaen.

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

“Newyddion gwych i rieni”

Dywedodd Audrey Somerton Edwards, Cadeirydd Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Wrecsam: “Mae’r Bartneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a gofal plant yn gwbl gefnogol i weithredu’r cynnig gofal plant hwn.  Mae’n rhoi cyfle i Wrecsam ddod ag Addysg y Blynyddoedd Cynnar a darpariaeth gofal plant ynghyd mewn modd sydd o fudd i’r ddau.

“Mae’n newyddion gwych i rieni, plant, Addysg Gynnar a darparwyr gofal plant yn Wrecsam”.

Yng Ngogledd Cymru, fel un o’r awdurdodau peilot, mae Sir y Fflint wedi arwain datblygiad y cynnig gofal plant, ynghyd â Gwynedd ac Ynys Môn, a bellach mae ar gael yn Wrecsam a Chonwy.

Bydd Sir y Fflint yn cynnig eu harbenigedd i Gyngor Wrecsam wrth i ni gyflwyno’r cynnig. Yn y ffordd yma, bydd Wrecsam yn gallu gwneud y mwyaf o’r nifer o rieni a darparwyr gofal plant sy’n derbyn y cynnig.

Gall rhieni Wrecsam nawr ymgeisio ar-lein, drwy dudalen gwefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam neu dudalen gwefan Cynnig Gofal Plant Sir y Fflint, drwy ddolen i’r system ar-lein Sir y Fflint sydd wedi hen sefydlu.

“Rhieni a darparwyr yn awyddus i dderbyn y cynnig hwn”

Meddai’r Cynghorydd William Baldwin, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Plant:

“Rwyf wrth fy modd bod Wrecsam wedi’i ddewis gan Lywodraeth Cymru i weithredu’r cynnig gofal plant fel Gweithredwr Buan o fis Medi eleni. “

Bydd y cynnig hwn yn helpu mwy o rieni i weithio, gan wybod bod eu plant yn derbyn gofal mewn lleoliad o ansawdd uchel.

“Mae rhieni a darparwyr gofal plant yn Wrecsam yn awyddus i dderbyn y cynnig hwn ac rydym yn hyderus bod y system ar-lein ardderchog a ddatblygwyd gan Gyngor Sir y Fflint yn gwneud y broses o ymgeisio mor rhwydd â phosibl.”

Yn Wrecsam, bydd y cynnig gofal plant yn cael ei weithredu gyntaf yn y wardiau canlynol ym mis Medi 2018: Bronington, Brymbo, Coedpoeth, Dwyrain a Gorllewin Gresffordd, Gwersyllt Dwyrain a’r De, Gwersyllt Gogledd, Gwersyllt Gorllewin, Holt, Llai, Marford a Hoseley, New Broughton, yr Orsedd, Owrtyn a Phonciau.

Dylai rhieni sydd eisiau gwybod mwy gysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam ar fis@wreham.gov.uk neu 01978 292094. Bydd gweddill Wrecsam hefyd yn mynd yn fyw yn ystod y flwyddyn, gyda’r ardaloedd nesaf i’w cyhoeddi’n fuan.

“Fynd i’r afael â thlodi plant yn Wrecsam”

Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi: “Bydd y cynnig hwn yn helpu i gefnogi lles plant a’u teuluoedd a bydd yn helpu i fynd i’r afael â thlodi plant yn Wrecsam yn uniongyrchol drwy gynyddu incwm gwario cartrefi teuluoedd sy’n gweithio.”

Os yw rhieni yn y grŵp cyntaf angen mwy o wybodaeth ynglŷn â’i chymhwyster am y cynnig gofal plant, gallent eu hedrych ar-lein yma.

Mae mwy o wybodaeth ar gael trwy’r Gwasanaeth Gwybodaeth Deuluol Wrecsam at fis@wrexham.gov.uk neu ar 01978 292094.

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN