Techniquest Glyndwr

Mae mwy o newyddion da i ganol y dref gan y cyhoeddwyd fod Techniquest Glyndŵr wedi sicrhau cyllid sylweddol gwerth cyfanswm o £2.5 miliwn gan y Gronfa Ysbrydoli Gwyddoniaeth a Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Bydd hyn yn cyfrannu at gost llawn y prosiect o £2.8 miliwn.

Mae’n golygu y gall y ganolfan wyddoniaeth yn Wrecsam wireddu eu breuddwyd o symud i ganol y dref i hen adeilad TJ Hughes.

Bydd symud yn galluogi’r Ganolfan Wyddoniaeth i ddefnyddio’r eiddo mwy i gynnig rhaglen uchelgeisiol o ddigwyddiadau gwyddoniaeth a detholiad ehangach o arddangosfeydd rhyngweithiol i’r cyhoedd ac ysgolion ar draws Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

Sicrhawyd £750,000 mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gan Raglen Targedu Buddsoddiad Adfywio Llywodraeth Cymru, a fydd yn galluogi caffael ac adnewyddu’r eiddo allweddol hwn. Daw’r cyllid o £1.75million a ddyfarnwyd o’r ‘Gronfa Ysbrydoli Gwyddoniaeth’ a’i fwriad yw hybu mwy o ymgysylltiad a diddordeb mewn gwyddoniaeth a thechnoleg ymysg grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ar draws y DU.

Roedd y cais am gyllid wedi derbyn cefnogaeth gan sawl asiantaeth allweddol yn Wrecsam gan gynnwys Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a ninnau gan ein bod yn cefnogi adfywio canol y dref.

Mae’r cynlluniau a amlinellwyd yn y cais hefyd wedi derbyn cefnogaeth helaeth gan y cyhoedd, a nodwyd gan y niferoedd uchel o bobl leol a aeth i ymweld â’r ganolfan wyddoniaeth dros dro a agorwyd dros yr haf yn ystod cyfres o wyliau stryd misol Wrecsam.

Mae busnesau lleol yng nghanol y dref wedi mynegi eu cymeradwyaeth ar gyfer y cynnig i greu atyniad newydd yng nghanol y dref a fydd o gymorth i gynnal dyfodol economaidd hirdymor y dref.

Mae nifer wedi bod yn cefnogi ymgyrch #MyTQG dros y flwyddyn ddiwethaf, ac mae pawb o lywodraeth leol, busnesau a’r cyhoedd wedi eu cefnogi.

Mae Techniquest Glyndŵr yn awr yn chwilio am ddiwydiant lleol i’w cefnogi’n ariannol ac mewn nwyddau wrth iddynt weithio’n galed dros y ddwy flynedd nesaf i ddatblygu’r safle a mwy o brosiectau cyffrous.

Mae dyraniad y cyllid yn cymell cyfnod dwys o 12 mis lle byddant yn prynu’r adeilad yng nghanol y dref a’i drawsnewid yn ganolfan wyddoniaeth weithredol i ddisodli’r ganolfan bresennol ar Gampws Plas Coch ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Wrecsam, y Cynghorydd Mark Pritchard: “Mae hyn yn newyddion gwych ar gyfer Techniquest Glyndŵr a chanol y dref. Bydd yn agor yr ardal hon yn y dref unwaith eto a hoffwn longyfarch y staff a diolch iddynt am eu gwaith caled i dderbyn y cyllid hwn.  Bydd y datblygiad yn rhan o adfywiad canol y dref a fydd yn golygu bod defnydd preswyl ac adwerthu yn Stryt Henblas a Stryt Caer.  Gyda chyhoeddiad i ddod yn fuan ynglŷn â’r hen siop BHS mae’r dyfodol yn ddisglair ar gyfer y rhan hon o’r dref.”

Dywedodd Scot Owen, Rheolwr Canolfan Techniquest Glyndŵr:  “Rydym yn falch ein bod wedi derbyn cyllid ar gyfer dyfodol Techniquest Glyndŵr o fewn ein cymuned yma yn Wrecsam.  Mae symud wedi bod yn rhan o’n gweledigaeth ers peth amser a nawr gallwn ddechrau gweithredu ein cynlluniau.

Mae Techniquest Glyndŵr wedi ymrwymo i Wrecsam a chymuned canol y dref, sy’n mynd law yn llaw ag ysbrydoli meddyliau ifanc drwy bynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).  Mae cael rhywle sydd yng nghanol y gymuned yn elfen gadarnhaol i bawb.

Rydym yn awr yn parhau i edrych ymlaen at gyfnod cyffrous iawn i ni a Wrecsam, gyda chyfle gwych i greu rhywbeth arbennig ar gyfer ein rhanbarth.

Dywedodd Lynda Powell, Cyfarwyddwr Gwyddoniaeth Gogledd Cymru:  “Mae hyn yn newyddion gwych –ar gyfer Techniquest Glyndŵr, ar gyfer canol tref Wrecsam, ac ar gyfer STEM yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru.

“Bydd y cyllid hwn yn gymorth i sicrhau bod Techniquest Glyndŵr mewn lleoliad allweddol yng nghanol y dref- un sy’n gweld ystod o fuddsoddiad preifat a chyhoeddus.  Bydd y datblygiad yn elfen allweddol o adfywio canol y dref.

“Mae’n golygu y gall Prifysgol Glyndŵr Wrecsam barhau i ymestyn y gwaith cymunedol y mae wedi’i wneud gyda’i bortffolio o gyrsiau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.  Mae’r gwaith yn fuddsoddiad yn ein sylfaen sgiliau rhanbarthol sydd wedi’i ddatblygu ochr yn ochr â phartneriaid y diwydiant, a bydd yn gymorth i hybu’r economi am flynyddoedd i ddod.”

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN