Ailgylchu Gwastraff
Ian Bancroft – Prif Weithredwr
Y Cynghorydd Mark Pritchard – Arweinydd y Cyngor

Yn gynharach yr wythnos hon, gyhoeddwyd ein bod yn cau pob un o’n tair canolfan ailgylchu gwastraff cartref.

Caeodd safle Plas Madog ddydd Mawrth, a bydd Lôn y Bryn a Brymbo yn cau erbyn 4pm ddydd Gwener yma (Ebrill 3).

Rydyn ni wedi derbyn llawer o ymholiadau ynglŷn â pham rydyn ni’n cau’r safleoedd, a beth ddylech chi ei wneud gydag unrhyw wastraff rydych chi fel arfer yn ei gymryd yno.

Pam rydyn ni’n cau’r safleoedd

Yng ngoleuni canllawiau cyfredol y Llywodraeth ar deithio hanfodol i’r cyhoedd, nid oes gennym unrhyw ddewis ond eu cau

Er bod y canllawiau hyn yn galluogi preswylwyr i deithio i archfarchnadoedd i siopa am fwyd, nid ydynt yn cynnwys galluogi preswylwyr i deithio i safleoedd ailgylchu.

Rydyn ni wedi cadw ein canolfannau ailgylchu ar agor hirach nag unrhyw gyngor arall yng Ngogledd Cymru. Ond yn y sefyllfa bresennol, pe baem gadw’r safleoedd ar agor, byddem yn annog preswylwyr i dorri canllawiau’r Llywodraeth ar deithio hanfodol.

Dyma pam rydyn ni’n cau’r safleoedd.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Rydyn ni’n deall rhwystrau pobl, ac rydyn ni’n parhau i ddarparu gwasanaeth casglu ymyl y ffordd llawn ar hyn o bryd.

Fodd bynnag, rydym yn delio â sefyllfa nad oes neb wedi’i phrofi erioed, a bydd rhaid i ni barhau i adolygu’r gwasanaethau a ddarparwn yn ddyddiol – gan geisio cydbwyso anghenion preswylwyr â chanllawiau Llywodraeth y DU, ac iechyd a diogelwch ein cymunedau a staff.

Beth ddylech chi ei wneud tra bydd y safleoedd ar gau

Tra bod y safleoedd ar gau, rydym yn gofyn i chi:

● Lleihau’r gwastraff rydych yn ei greu – peidiwch â gwneud unrhyw ‘clear outs’ gartref, neu gwnewch unrhyw beth arall sy’n creu sbwriel ychwanegol (e.e. rhai prosiectau DIY ac ati). Rydyn ni’n gwybod nad yw’n hawdd, ond trio i gadw eich gwastraff i’r lleiafswm.

● Rhowch unrhyw wastraff gardd yn eich bin gwyrdd fel arfer (byddwn yn barhau i gwagio biniau gwyrdd cyhyd ag y gallwn), a storio unrhyw wastraff gardd ychwanegol – na allwch ei ffitio yn eich bin yn eich gardd am y tro. Er enghraifft, os ydych chi wedi bod yn tocio llwyni, efallai y bydd yn rhaid i chi roi’r toriadau mewn pentwr am y tro.

● Cadwch unrhyw eitemau eraill y byddech chi fel arfer yn mynd â nhw i’r domen (hen ddodrefn, pren, nwyddau trydanol ac ati) gartref am y tro – oni bai eu bod yn addas i’w rhoi yn eich bin du.

Peidiwch â chael eich temtio i dipio’n anghyfreithlon … peidiwch â gadael gwastraff wrth y giât neu ar ochr y ffordd, nac unrhyw le arall lle na ddylid ei adael.

Mae hwn yn gyfnod anhygoel o heriol i bawb yn y DU, ac mae ein bywydau beunyddiol yn cael eu heffeithio mewn pob math o ffyrdd.

Ond peidiwch â meddwl nad ydym yn poeni sut mae hyn yn effeithio arnoch chi. Rydym yn gwneud hynny, ac rydym yn gweithio’n ddi-baid i gadw gwasanaethau critigol yn mynd yn Wrecsam.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19