Bydd perfformwyr o Wrecsam ac o bob cwr o Ogledd Cymru yn diddanu’r dorf yn yr Ŵyl Fwyd y penwythnos hwn.

Caniateir parcio am ddim yn holl feysydd parcio canol tref Cyngor Wrecsam (ar wahân i faes parcio Tŷ Pawb) o 10am ymlaen felly manteisiwch ar y cyfle!

Be’ sy’ mlaen?

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Bydd cerddorion a dawnswyr di-ri ar y llwyfan dros y digwyddiad deuddydd sy’n cael ei gynnal yn Llwyn Isaf / Cae’r Llyfrgell yng nghanol y dref ddydd Sadwrn a dydd Sul, 7 ac 8 Medi.

Yn ogystal â dros 80 o gynhyrchwyr lleol a rhanbarthol yn gwerthu popeth o gawsiau, cacennau a phastai i goffi a gin (i enwi dim ond rhai), gall ymwelwyr hefyd fwynhau adloniant byw ar Lwyfan Wrexham Lager / y Llwyfan Band yn Llwyn Isaf.

Ddydd Sadwrn bydd perfformiadau gan The Flow, Brook, The Hot Tub Ferret, Luke Gallagher, Jamie Hamlington a band wmpa.  Rhythm Train fydd yn perfformio ddiwedd y noson cyn i’r diwrnod ddod i ben gydag arddangosfa tân gwyllt gwefreiddiol toc cyn 9pm.

Ddydd Sul bydd Isabella Crowther, Danny Gruff a Coverlovers ar y llwyfan.

Bydd y grŵp dawns Delta Academy hefyd yn perfformio drwy gydol y penwythnos.

Bydd cogyddion lleol yn rhoi arddangosiadau coginio a bydd reidiau ffair i’w mwynhau ar y safle.

“Cerddoriaeth ac adloniant anhygoel”

Meddai Andy Gallanders, trefnwr y digwyddiad: “Cewch nid yn unig wledd o fwyd a diod blasus yng Ngwyl Fwyd Wrecsam, cewch hefyd wledd o gerddoriaeth ac adloniant.

“Gall ymwelwyr edrych ymlaen at weld perfformiadau gwych gan rai o dalentau newydd a rhai mwy adnabyddus y sîn cerddoriaeth lleol.

“Mae rhagolygon y tywydd yn dda felly edrychwn ymlaen at eich gweld chi i gyd ddydd Sadwrn a dydd Sul!”

Ychwanegodd y trefnwr Sam Regan:  “Bydd yn fraint cael dangos tref Wrecsam ar ei gorau’r penwythnos hwn a chredaf fod hyn yn enghraifft wych o’r hyn y mae’n bosib ei wneud pan ddaw pawb at ei gilydd mewn ymdrech i wireddu’r un nod,  ac rydym wrth ein bodd gyda’r gefnogaeth a’r gwaith partneriaeth sydd wedi digwydd ac sy’n dal i ddigwydd.”

Am ragor o wybodaeth ewch i Food Festival

“Mae digwyddiadau fel hyn yn hynod o bwysig”

Meddai’r Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Wrecsam, “Mae digwyddiadau fel yr Ŵyl Fwyd yn chwarae rhan hollbwysig yn economi canol y dref, nid yn unig drwy ddod ag ymwelwyr i Wrecsam a rhoi cyfle rhagorol i fusnesau a chynhyrchwyr lleol arddangos eu nwyddau, ond hefyd drwy godi ein proffil fel rhywle sy’n gallu cynnal digwyddiadau mawr. Gobeithiaf bydd preswylwyr yn dod yn llu i’w cefnogi.

“Rydw’i wrth fy modd gweld yr Ŵyl Fwyd yn ôl ac yn hynod o falch ein bod ni wedi gallu cefnogi’r digwyddiad unwaith eto drwy gynnig parcio am ddim.”

Meddai’r Cynghorydd  Terry Evans, Aelod Arweiniol Perfformiad Economaidd ac Adfywio: “Rydw i’n falch dros ben o weld yr Ŵyl Fwyd yn dychwelyd i Lwyn Isaf ac rwy’n siŵr y bydd aelodau’r cyhoedd a masnachwyr fel ei gilydd yn croesawu’r cyfle i weld peth o’r cynnyrch rhagorol sydd gan Wrecsam a’r ardal ehangach i’w gynnig.”

Parcio am ddim – cadwch lygad am y cyfyngiadau

Bydd parcio am ddim ar gael ym mhob un o feysydd parcio canol y dref ar wahân i Tŷ Pawb o 10am ymlaen ond bydd y cyfyngiadau arferol ar amseroedd parcio yn dal i fod mewn grym.

Er enghraifft os ydych yn mynd i faes parcio arhosiad byr, chewch chi ddim ond parcio yno am yr amser hiraf a ganiateir yn arferol yn y  maes parcio penodol hwnnw.

Cynghorwn y cyhoedd hefyd y bydd y cyfyngiadau arferol mewn mannau parcio eraill yn y dref mewn grym dros y penwythnos ac y bydd swyddogion gorfodi’n cyflawni eu dyletswyddau arferol.

Er enghraifft bydd y cyfyngiad parcio o ddim mwy na 30 munud mewn mannau parcio wrth ymyl y ffordd yn dal mewn grym fel arfer.

Mae’r un peth yn wir ar gyfer llinellau melyn dwbl neu sengl a’r defnydd o lecynnau parcio Bathodyn Glas.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN