social inclusion grant

Ydych chi’n dymuno sefydlu grŵp newydd i oedolion yn eich cymuned leol?

Allech chi gynnal clwb cinio?

Ydy grŵp rydych yn ei fynychu yn ystyried ehangu?

Wel, gall y Grant Cynhwysiant Cymunedol eich helpu chi!

Mae ein Tîm Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn helpu i ariannu llawer o wahanol brosiectau a grwpiau i oedolion ar draws Wrecsam.

O glybiau cinio, Ioga a dosbarthiadau celf i wylio adar a dawnsio llinell. Mae’r grant yn anelu i gefnogi gweithgareddau yn y gymuned i sefydlu neu ehangu grwpiau a chlybiau cinio, swper a brecwast sy’n cefnogi annibyniaeth ac iechyd a lles unigolion sy’n byw yn eu cymuned.

Gellir anfon ceisiadau drwy’r flwyddyn i’w hystyried gan Baneli Grant chwarterol.

Yn dilyn llwyddiant y Grant Cynhwysiant Cymunedol ers 2012, rydym nawr yn ehangu’r meini prawf cymhwysedd. Mae hyn yn golygu y byddwn yn croesawu ceisiadau gan gynlluniau sy’n cefnogi oedolion hŷn ac oedolion gydag anableddau dysgu a/neu gorfforol a phroblemau iechyd meddwl, yn ogystal â gofalwyr anffurfiol.

Ers 2012 mae’r Grant wedi helpu bron i gant o grwpiau yn y Fwrdeistref Sirol.

Dywedodd Mr Phil Coops, “Mae cyllid o’r Grant Cynhwysiant Cymunedol wedi’i wneud yn bosibl i grwpiau bach gael a gwneud offer a deunydd ar gael i’w defnyddio gan y gymuned gyfan mewn modd nad oedd ar gael o’r blaen. Gallwn nawr helpu’r uwch aelodau yn yr ardal gofio eu blynyddoedd blaenorol a chofio’r gorffennol fyddant yn ei fwynhau.

“Mae’r broses ar gyfer cael y grant yn eithaf syml i’w lywio ac roedd y staff bob amser ar gael i helpu os byddai yna unrhyw broblemau. Fel grŵp, maent wedi bod yn amhrisiadwy yn ein helpu i ymgymryd â’n cais llwyddiannus a phrosiect i’r gymuned.”

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion: “Ar ôl ymestyn y meini prawf grant mae’r grantiau hyn yn agored i amrywiaeth llawer ehangach o grwpiau cymunedol.

“Mae hwn yn newyddion ardderchog, mae’r grantiau eisoes wedi cefnogi llawer o weithgareddau cymunedol ar draws Wrecsam a byddwn yn annog unrhyw un sy’n meddwl am sefydlu grŵp cymunedol neu sy’n dymuno datblygu grŵp presennol i gysylltu â’r tîm comisiynu.”

Gellir defnyddio’r grantiau ar gyfer sesiynau sy’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr lle gall pobl gyfarfod yn rheolaidd ar gyfer gweithgareddau. Gwahoddir cynigion gan unigolion neu sefydliadau ar gyfer gweithgareddau megis:

  • Cinio gyda chwmni da
  • Rhannu hobïau
  • Dysgu sgiliau newydd
  • Menter gymdeithasol / gydweithredol

Am ffurflen gais, cysylltwch â:

Commissioning@wrexham.gov.uk

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION