Bonfires

Rydym yn cefnogi ein cydweithwyr yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ac yn gofyn i chi osgoi cael coelcerthi a barbeciws i amddiffyn eich iechyd chi a iechyd eich cymdogion yn ystod y pandemig Coronafeirws (Covid-19).

Fel y gwyddom, gall mwg o goelcerthi effeithio ar ein hanadlu a gall hyn fod yn waeth i’r rhai sydd â chyflyrau anadlol. Gan y gwyddir fod Covid-19 yn effeithio ar anadlu pobl, gallai gorfod anadlu mwg i mewn tra’n dioddef gyda hyn arwain at gymhlethdodau pellach, rhai difrifol o bosib.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Yn flaenorol rydym wedi rhyddhau datganiad bod y tâl am gasgliadau bin gwyrdd wedi ei ohirio yn ystod y pandemig a bydd y biniau gwyrdd yn parhau i gael eu casglu:

Gofynnwn i chi ddefnyddio eich bin gwyrdd ar gyfer eich gwastraff gardd yn hytrach na’i losgi. Nid yw bellach yn bosib mynd a gwastraff gwyrdd i ganolfannau ailgylchu gwastraff y Cyngor gan fod y rhain wedi eu cau am y tro oherwydd y Coronafeirws.

Osgoi cael coelcerthi

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru hefyd yn galw ar aelwydydd i osgoi cael coelcerthi er mwyn gostwng y galw ar eu gwasanaeth yn ystod y cyfnod hwn.

https://www.nwales-fireservice.org.uk/news/2020/05/garden-fires-and-bonfires-don-t-be-tempted/?lang=cy-gb

Yn ogystal â goblygiadau iechyd, gall mwg o goelcerthi rheolaidd hefyd fod yn niwsans statudol a allai olygu cyflwyno hysbysiad atal o dan y Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990. Gallai peidio â chydymffurfio â hysbysiad atal arwain at ddirwy ddiderfyn wrth erlyn.

Gallwch ddweud ynghylch niwsans mwg ar wefan y Cyngor https://beta.wrecsam.gov.uk/service/cysylltu/rhowch-wybod-amdano – os ydych yn gallu darparu tystiolaeth fideo neu ffotograffig yna byddai hynny’n ddefnyddiol. E-bostiwch nhw i contact-us@wrexham.gov.uk

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19