Mae un o’n hysgolion uwchradd wedi croesawu adroddiad cynnydd gwych yn dilyn ymweliad diweddar gan arolygwyr.

Mae pennaeth a staff Ysgol y Grango’n dathlu adroddiad diweddar gan Estyn sy’n dangos fod yr ysgol wedi ymateb i,  ac wedi cyflawni’r holl argymhellion a wnaed yn dilyn archwiliad blaenorol.

Daw’r newyddion da wrth i’r gwaith o ymestyn yr ysgol fynd yn ei flaen yn sgil gordanysgrifio dros y tair blynedd ddiwethaf.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Mae’r adroddiad yn nodi gwelliannau cryf mewn sawl maes, gan gynnwys:

  • Perfformiad disgyblion ar ddiwedd Cam Allweddol 4, sydd wedi codi i lefel uwch na’r rhan fwyaf o ysgolion tebyg
  • Yr ‘amrywiaeth eang o gyfleoedd gwerthfawr’ sydd ar gael i helpu disgyblion i ddatblygu eu sgiliau rhifedd, llythrennedd a TGCh.
  • Mwy o hunan werthuso a chynllunio ar gyfer gwella – y ddau faes wedi eu “cryfhau’n sylweddol”.
  • Cryfder llais y disgyblion yn natblygiad yr ysgol, gan gynnwys drwy ddigwyddiadau fel ‘Dydd Gwener Adborth’ sy’n rhoi cyfle i ddisgyblion roi eu barn ar yr addysgu a’r dysgu.

“Wrth fy modd gyda’r sylwadau cadarnhaol”

Meddai Stephen Garthwaite, pennaeth Ysgol y Grango: “Rydw’i wrth fy modd gyda’r sylwadau cadarnhaol sydd yn yr adroddiad archwilio.  Mae hyn yn adlewyrchu gwaith caled ac ymrwymiad y tîm cyfan sy’n ymdrechu i sicrhau rhagoriaeth ar draws pob maes fel bod ein myfyrwyr yn derbyn addysg a gofal o’r safon orau bosibl.

“Rydym hefyd wedi buddsoddi ymhellach yn natblygiad proffesiynol ein hathrawon o ran arfer ystafell ddosbarth ac asesu ac rydym yn annog rhannu arfer da mor aml â phosibl, sydd eto yn ffactorau a gydnabuwyd gan yr arolygwyr.

“Fel ysgol gallwn fod yn hyderus ein bod wedi sefydlu mesurau a fydd yn sicrhau dyfodol llwyddiannus, gan adeiladu ar yr hyn yr ydym eisoes wedi ei gyflawni a dal ati i godi ein dyheadau.

“Hoffwn ddiolch i’r holl staff am eu hymroddiad parhaus ac i’r gymuned am eu cefnogaeth amhrisiadwy.”

Llongyfarchodd Ian Roberts, Pennaeth Addysg Cyngor Wrecsam, yr ysgol am ei ‘canlyniad rhagorol’ yn dilyn ymweliad Estyn, a chanmolodd pawb am eu ‘”ymdrech, ymrwymiad ac ymroddiad.”

Meddai’r Cynghorydd Phil Wynn,  Aelod Arweiniol Addysg: “Mae’r adroddiad cynnydd rhagorol hwn wedi fy mhlesio’n fawr, a rhaid llongyfarch yr holl staff, disgyblion a llywodraethwyr am eu hymdrechion i sicrhau fod yr ysgol wedi cwblhau gofynion Estyn yn erbyn yr ail archwiliad.”

Dywedodd Brian Jones, Cadeirydd y Llywodraethwyr: “Mae’r llywodraethwyr wrth eu bodd â’r holl agweddau cadarnhaol a amlygwyd yn yr adroddiad.  Mae gwir werthfawrogiad o’r gwaith caled y mae’r pennaeth a’r tîm arweinyddiaeth wedi ei wneud i hyrwyddo’r fath amgylchedd dysgu rhagorol ac ethos gofal cryf.

“Rydym i gyd yn canolbwyntio ar godi lefelau cyrhaeddiad ac rwy’n hyderus gyda phopeth sydd eisoes wedi ei wneud ac a fydd yn cael ei wneud, y gall yr ysgol edrych ymlaen at ddyfodol llewyrchus dros ben.

“Fel cymuned mae’n rhaid i ni annog ein pobl ifanc i fod yn uchelgeisiol ac i wireddu eu breuddwydion.”

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN DOES DIM OTS GEN I