Karen Evans

Hoffem gyhoeddi penodiad prif swyddog newydd i arwain ein gwasanaethau Addysg ac Ymyrraeth Gynnar.

Ian Roberts sy’n gwneud y swydd ar hyn o bryd, a chyhoeddodd fis Rhagfyr diwethaf y bydd yn ymddeol yr haf yma.

Ers hynny, rydym wedi bod yn brysur yn chwilio am olynydd Ian, ac mae’n braf cyhoeddi y bydd Karen Evans yn ymuno â ni ddechrau Awst.

Mae Karen wedi gweithio i Gyngor Sir Ddinbych ers 2010, ac yn Bennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant yno ar hyn o bryd.

Mae hi wedi ymrwymo i ddosbarthu gwasanaethau o safon – yn gweithio gydag ysgolion a phartneriaid eraill er mwyn sicrhau fod plant a phobl ifanc yn cael y profiadau a chyfleoedd addysgiadol gorau phosib, wrth sicrhau’r safonau cyrhaeddiad uchaf.

Dychwelyd i Wrecsam…

Mae Karen wedi dysgu yn Lloegr ac yng Nghymru. Mae hi’n gyn-bennaeth ysgol uwchradd ac wedi treulio nifer o flynyddoedd fel Pennaeth yn Ysgol Y Grango yn Rhosllanerchrugog.

Dywed Karen ei bod hi’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gael dychwelyd i Wrecsam i fod yn rhan o’n gwasanaethau Addysg ac Ymyrraeth Gynnar.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor: “Rwy’n hynod o falch ein bod wedi gallu gwneud penodiad o ansawdd mor uchel.

Mae Karen yn weithiwr proffesiynol rhagorol, ac yn dod a chyfoeth o ansawdd a phrofiad i’r rôl…gan barhau ar y gwaith ardderchog a wnaed gan Ian dros y tair blynedd diwethaf.

“Mae hon yn swydd mor bwysig, ac mae penodi Karen yn golygu byddwn yn gallu parhau i ddatblygu’r gefnogaeth rydym yn ei darparu i blant a phobl ifanc ledled Wrecsam.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Phil Wynn, Aelod Arweiniol ar gyfer Addysg: “Mae Karen yn uchel ei pharch o fewn y byd addysg a llywodraeth leol, ac mae’r ffaith ei bod hi am ymuno â ni yn newyddion gwych.

“Bydd ei phenodiad yn ein galluogi i wneud cynnydd yn erbyn yr heriau sy’n ein hwynebu wrth ymateb i arolwg diweddar Estyn, a gallwn symud ymlaen gyda hyder.”