Covid 19
Mae’r nodyn hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar y wybodaeth a gyhoeddwyd ar y blog hwn ddydd Iau (7.5.20).

Negeseuon allweddol ar gyfer heddiw

  • Nid yw’r neges yng Nghymru wedi newid – aros gartref, diogelu’r GIG, arbed bywydau.
  • Er y gallwch nawr fynd allan i ymarfer mwy nag unwaith y dydd, dylech barhau i ymarfer yn lleol yn unig. Peidiwch â gyrru i’n parciau.
  • Ynghyd â chynghorau eraill yng Nghymru, rydym yn asesu canllawiau newydd gan y llywodraeth yn ofalus ynglŷn ag ailagor canolfannau ailgylchu gwastraff cartref a
    llyfrgelloedd.
  • Os ydych yn parcio eich car ar y stryd, gwnewch yn siŵr bod ein loriau bin yn gallu gyrru heibio.
Ian Bancroft – Prif Weithredwr
Mark Pritchard – Arweinydd y Cyngor

Mae’r cyngor yn parhau’n glir yng Nghymru – arhoswch gartref

Nid yw’r neges yng Nghymru wedi newid am y tro – aros gartref, arbed bywydau, diogelu’r GIG.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddydd Gwener y byddai’r neges ‘aros gartref’ yn parhau mewn grym yng Nghymru am o leiaf dair wythnos arall.

Roedd Llywodraeth y DU wedi rhannu neges ychydig yn wahanol ddoe – ‘aros yn wyliadwrus’ – gyda phobl yn cael gyrru i fannau eraill i fynd am dro, er enghraifft. Ond bydd hyn ond yn berthnasol yn Lloegr.

Felly…. cadwch bellter cymdeithasol, gwnewch siwrnai sy’n hanfodol yn unig ar gyfer bwyd ac ati, ac ymarfer yn lleol.

Er y gallwch nawr adael eich cartref i ymarfer mwy nag unwaith y dydd, mae Llywodraeth Cymru wedi ei gwneud yn glir y dylai pobl barhau i ymarfer yn eu hardal leol.

Felly peidiwch â chael eich temtio i neidio i’ch car a gyrru i un o’n parciau os gwelwch yn dda. Nid yw’n parhau yn iawn i wneud hynny.

Aros gartref. Achub bywydau.

Biniau ac ailgylchu

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Ddydd Gwener, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y gall cynghorau ddechrau trefnu i ailagor safleoedd ailgylchu gwastraff cartref.

Rydym yn asesu’r canllawiau newydd yn ofalus ac ynghyd â chynghorau eraill yng Nghymru – byddwn yn edrych ar sut i reoli lefelau staffio a chydymffurfio gyda iechyd a diogelwch, cyn cadarnhau pryd a sut y bydd ein safleoedd yn Wrecsam yn ailagor.

Byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi cyn gynted ag y byddwn ni’n gwybod mwy.

Parciwch yn ofalus os gwelwch yn dda

Mae’r Llywodraeth li allan ar eu casgliadau biniau, felly… os ydych chi’n parcio eich car ar y ffordd, sicrhewch eich bod yn gadael digon o le i’n loriau bin allu mynd heibio.

Darllenwch yr erthygl wnaethom ei rhannu’n ddiweddar.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Llyfrgelloedd

Hefyd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddydd Gwener y gall cynghorau ddechrau ystyried pa un ai i ailagor llyfrgelloedd.

Eto, rydym yn edrych yn ofalus ar y canllawiau newydd, cyn penderfynu sut i symud ymlaen yn Wrecsam.

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn â hyn.

Gwaith adeiladu ar eiddo’r cyngor

Mae’n bosibl y byddwch yn gweld contractwyr yn gwneud gwaith adeiladu ar rai o adeiladau’r cyngor yn ystod yr wythnosau nesaf – gan gynnwys ysgolion.

Mae’r Llywodraeth wedi dweud y gall gwaith adeiladu gael ei wneud os cymerir rhagofalon synhwyrol.

Byddwn yn gofyn i’n contractwyr ddilyn gweithdrefnau iechyd a diogelwch caeth tra’n gweithio ar ein heiddo.

Nodyn Atgoffa – ffynonellau gwybodaeth ddibynadwy am Covid-19

Caiff y wybodaeth ddiweddaraf am y feirws a beth ddylai pobl wneud amdano ei darparu trwy:

• Ddatganiadau dyddiol ar y teledu gan y Llywodraeth (gan gynnwys gweinidogion y Llywodraeth) oddeutu 5pm.
• Datganiadau dyddiol gan Lywodraeth Cymru tua 12.30pm.
• Briff swyddogol dyddiol gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol am 2pm ac Iechyd Cyhoeddus Cymru am 3pm.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19

Covid-19 (Coronafeirws Newydd) – nodyn briffio’r cyhoedd 7.5.20