Community Living Service Job

Mae gennym wasanaeth cymorth rhagorol sydd ar hyn o bryd yn chwilio am Reolwr Cynorthwyol.

Bydd arnoch angen angerdd, cymhelliant, profiad a digon o fynd ynoch… ac os oes gennych bob un o’r nodweddion hyn, gallech fod yn llwyddiannus iawn yn y swydd wych hon.

Ydych chi eisiau gwybod mwy? Darllenwch ymlaen…

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Ynglŷn â’n Gwasanaeth

Mae ein Gwasanaeth Byw yn y Gymuned yn gweithio â phobl sydd ag anableddau ac anghenion cymorth arbenigol. Y bobl hyn sydd wrth wraidd ein gwaith, ac rydym yn sicrhau eu bod yn cael dweud eu dweud ym mhob penderfyniad a wneir am eu bywydau.

Rydym yn cynnig dewisiadau a chyfleoedd i bobl fel eu bod yn iach, yn ddiogel ac yn gallu byw mor annibynnol â phosibl … mae ein gwaith yn wirioneddol bwysig i ni.

Rydym yn rhan o’r Gwasanaeth Anableddau ac wedi cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

A bellach, mae arnom angen Rheolwr Cynorthwyol i’n helpu i reoli gweithredoedd dydd i ddydd. Bydd yr unigolyn yma hefyd yn cyfrannu at ddatblygu ein gwasanaeth.

Ai chi yw’r un ar gyfer y swydd?

Bydd angen i chi feddu ar sgiliau arwain a rheoli da. Byddwch hefyd yn gyfathrebwr gwych, yn gallu gweithio fel rhan o dîm gyda phrofiad o weithio gydag oedolion diamddiffyn.

Bydd angen i chi feddu ar ddiploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (lefel 5), neu ddiploma FfCCh neu NVQ lefel 3 ac yn barod i ennill lefel 5 o fewn amser penodedig.

Bydd arnoch angen rhai sgiliau eraill hefyd, gellir dod o hyd i’r rhain yn y disgrifiad swydd llawn. Ond os ydych wedi meistroli’r sgiliau yr ydym wedi eu crybwyll uchod, yn sicr dylech gael golwg arno.

A sbïwch ar hyn. Gall gweithio i’r cyngor fod yn ddewis gyrfaol da – mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, sefydlogrwydd cymharol a hyblygrwydd.

Swnio’n dda?

Os oes arnoch angen ychydig o wybodaeth bellach, gallwch gysylltu â Kim Thomas am sgwrs anffurfiol ar 01978 298535.

I weld y disgrifiad swydd yn llawn ac i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod os gwelwch yn dda.

Ond peidiwch â bod yn rhy hir … y dyddiad cau yw 12 Hydref.

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch