War

Rhybudd gan Dîm Safonau Masnach Cyngor Wrecsam

Mae gwerthwyr pysgod sy’n masnachu o ddrws i ddrws, yn galw yn eich cartref heb rybudd, gan gynnig gwerthu pysgod ‘ffres’ am arian parod neu daliadau cerdyn yn gweithredu yn Wrecsam. Yn aml dydy’r pysgod hyn oddi ar y farchnad ddu ddim wedi eu pecynnu yn briodol, does dim nodyn arnynt yn dweud pa fath o bysgod ydynt, nac unrhyw ddyddiad, ac maent yn debygol o fod wedi eu cludo mewn cerbyd amhwrpasol, sy’n rhoi eich iechyd mewn peryg.

Tra bod llawer o werthwyr pysgod cyfreithiol yn masnachu yn ein cymunedau, yn anffodus nid yw’n anghyffredin derbyn ymweliad gan y masnachwyr troseddol hyn sy’n ceisio gwerthu nifer fawr o bysgod i chi am brisiau drud ofnadwy. Mae llawer ohonynt yn cynnig dod i’ch cartref i’w rhoi yn eich rhewgell, a byddant wedi gadael ymhell cyn i chi sylwi ar y cynnyrch anfwytadwy y byddant wedi eu gadael ar ôl.

PEIDIWCH Â GADAEL I DWYLLWYR EICH SGAMIO! COFRESTRWCH I GAEL CYNGOR A RHYBUDDION AR SGAMIAU YN EICH ARDAL CHI

Poenydio pobl hŷn a diamddiffyn

Fel y rhan fwyaf o bobl sy’n galw i’ch cartref heb rybudd, mae’r troseddwyr hyn yn poenydio pobl hŷn diamddiffyn a byddant yn rhoi pwysau arnoch i brynu pethau nad oes arnoch mo’u heisiau na’u hangen. Yn ogystal â gofyn am daliadau mewn arian parod, maent hefyd yn defnyddio peiriannau talu â cherdyn lle maent yn nodi symiau mawr ac wedyn yn sicrhau na all y prynwr weld faint sydd wedi ei godi arnynt. Ni roddir derbynneb, ac mae rhestrau prisiau neu wybodaeth fusnes gan gynnwys enwau neu rifau ffôn yn aml yn ffug.

Heb unrhyw fanylion i olrhain y twyllwyr hyn, unwaith byddant wedi mynd byddwch y cael eich gadael â chynnyrch na ddylid ei fwyta byth o safbwynt diogelwch.

Ein cyngor yw i chi beidio delio ag unrhyw un ar stepen eich drws.

Rhowch wybod am ddigwyddiadau i Safonau Masnach drwy Wasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 113 neu’r gwasanaeth Cymraeg ar 0808 223 1144. Fel arall ffoniwch rif yr Heddlu ar 101.

Cadwch yn ddiogel rhag twyllwyr gyda’n rhybuddion!

Cofrestrwch i gael rhybuddion am sgamiau yma!