Mae gennym gynlluniau trydanol ar droed ar gyfer rhai o’n meysydd parcio.

Mae nifer y bobl sy’n symud o danwyddau ffosil i geir trydanol yn tyfu – ond mae cryn ffordd i fynd cyn y gellir gwireddu’r cynlluniau i gael gwared ar geir tanwydd ffosil oddi ar ffyrdd Prydain erbyn 2050.

Rhan o hyn yw gwneud teithiau yn fwy cyfleus i berchnogion ceir trydan drwy gynnig rhagor o bwyntiau gwefru – ac mae rhan gennym ni yn hynny.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Yn ôl ym mis Mawrth, cymeradwyodd ein Bwrdd Gweithredol gynlluniau am gyfres o bwyntiau gwefru ceir ar draws rhai o’n meysydd parcio yng nghanol y dref.

Ers hynny, mae cynlluniau wedi symud yn eu blaen – a dylai’r mannau gwefru newydd fod yn eu lle cyn diwedd mis Medi.

Byddwn yn gosod mannau gwefru mewn meysydd parcio yn y Byd Dŵr, Tŷ Pawb, Parc Gwledig Dyfroedd Alun, Parc Gwledig Tŷ Mawr a Basn Trefor.

Bydd dau fan gwefru’r un ym mhob un o’r meysydd parcio, felly bydd deg i gyd.

A fydd rhaid i chi dalu am wefru?

Bydd ffioedd gwefru ym mhob un o’r gorsafoedd hyn.

Yn ogystal â thalu’r ffi barcio safonol ar gyfer y maes parcio y byddwch yn gwefru ynddo, codir ffi fechan hefyd ar y defnyddwyr am yr ynni a ddefnyddir.

“Dewis arall mwyfwy hyfyw”

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym yn gwybod fod ceir trydanol wedi dod yn gynyddol boblogaidd yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ac mae hyd yn oed gennym rai ymhlith ein fflyd o gerbydau staff ein hunain – ac rydym yn awyddus i gynyddu nifer y ceir trydan sydd gennym yn y dyfodol.

“Hyd yma, oherwydd yr ynni y gallant ei storio, mae ceir trydanol ond wedi bod yn ymarferol ar gyfer teithiau byrrach mewn gwirionedd – ond wrth i dechnoleg storio ynni wella ac i nifer y pwyntiau gwefru sydd ar gael gynyddu, byddant yn dod yn ddewis arall mwyfwy hyfyw yn hytrach na cherbydau tanwydd petrol neu ddisel.

“Fel awdurdod lleol, mae gennym ein rhan i’w chwarae i gynyddu’r ddarpariaeth honno.

“Bydd cyllid ar gyfer gosod ein deg pwynt newydd yn dod o’r gyllideb garbon, a gaiff ei neilltuo i’n helpu i leihau ein hôl troed carbon, a bydd cyfran o elw’r pwyntiau gwefru yn mynd yn ôl i’r gyllideb garbon ar gyfer prosiectau yn y dyfodol.”

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION