Mae’n ymddangos bod gaeaf 2017/18 yn un o’r rhai oeraf ers blynyddoedd gyda dros 9.5 mil o dunelli o raean wedi’i ddefnyddio i drin ymlaen llaw a thrin y rhwydwaith ffyrdd i’w gadw’n ddiogel i’w ddefnyddio. Ac nid ydym wedi gorffen eto gan fod yna gyfnod oer arall i ddod yn y dyddiau nesaf a all ein gweld yn cyrraedd y 10,000 tunnell o raean – ond yr ail dro i hyn ddigwydd ers 2005.

Mae gwaith graeanu wedi cael ei wneud ers dechrau Tachwedd sy’n hynod anarferol yn ei hun gan nad oes llawer neu dim angen o gwbl i alw’r tîm graeanu cyn cyfnod y Nadolig.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

“Mwy o le storio”

Yn aml gofynnir a oes gennym ddigon o raean a’r ateb ydy oes – rydym bellach yn cadw mwy nag oeddem yn arfer ei gadw yn dilyn gwersi a ddysgwyd yn 2010 pan oedd y DU cyfan wedi rhedeg yn isel o raean. Bellach mae gennym dri safle halen – un yn y Waun, un yn Llai ac un ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam. Mae cael tri safle yn golygu y gellir cael mynediad i’r llwybrau yn gyflym ac roedd yn golygu y gallem gynyddu ein capasiti storio i 8,000 tunnell.

Ychwanegir at y lefelau halen drwy dymor y gaeaf rhag ofn y daw tywydd garw.

Mae faint o halen a ddefnyddir i gadw’r ffyrdd yn ddiogel, fodd bynnag, yn effeithio ar wyneb y ffyrdd a bydd llawer ohonoch yn ymwybodol o’r tyllau sydd yn y ffyrdd. Rydym yn gwybod y gall y rhain fod yn rhwystredig i yrwyr a dyna pam ein bod yn eich annog i roi gwybod amdanynt ar-lein.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL

“Rhoi gwybod am dyllau yn y ffyrdd ar-lein”

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Bu’n aeaf hir ac oer ond gobeithio bod y gwanwyn rownd y gornel unwaith y bydd y cyfnod oer yma wedi mynd heibio. Mae ein staff wedi gweithio’n galed i sicrhau y darperir gwasanaethau mor effeithiol â phosibl a hoffwn ddiolch iddynt am y gwaith hwn. Hefyd, rwy’n annog unrhyw un sydd wedi dod ar draws tyllau yn y ffyrdd i roi gwybod amdanynt ar-lein. Ni allwn ail-wynebu pob ffordd ond gallwn lenwi’r tyllau fel mesur dros dro. Fodd bynnag, rydym angen gwybod lle maen nhw ac er ein bod yn ymwybodol o faterion drwy’r cyfryngau cymdeithasol dylid rhoi gwybod amdanynt ar-lein. Mae’n hawdd gwneud hynny ac mae yna fotwm uwchben fydd yn rhoi mynediad hawdd a chyflym.”

Edrychwch ar rai o’r golygfeydd a wynebodd ein graeanwyr yn gynharach y mis hwn.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.