Education Minister

Agorwyd dau gyfleuster addysgol newydd yn swyddogol heddiw yn Wrecsam gan Kirsty Williams, AC, Y Gweinidog Addysg.

Yn gyntaf, agorwyd estyniad newydd gwerth £3.2 miliwn yn Ysgol Gynradd Gymunedol Gwersyllt, sydd nawr ag adeiladau babanod ac ieuenctid ar y safle. Yn fuan wedi’r agoriad cyntaf, agorwyd bloc chweched newydd gwerth £1.7 miliwn yn Ysgol Morgan Llwyd.

Ariennir y gwaith gan gronfa Ysgolion y 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru a gyfatebwyd yn ariannol gan Gyngor Wrecsam.

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Dywedodd y Cyng. Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg yng Nghyngor Wrecsam: “Roedd yn fraint cael bod yn bresennol yn y ddau gyfleuster gwych heddiw i groesawu’r Gweinidog Addysg i Wrecsam. Rydym wedi ymrwymo i wella ein hysgolion ar draws y fwrdeistref sirol a darparu ein pobl ifanc ag amgylchedd addysg fodern er mwyn cyflenwi cwricwlwm y 21ain Ganrif. Hoffwn ddiolch i bawb am eu holl waith caled ac i Lywodraeth Cymru am eu cyllid i’n galluogi i gwblhau’r ddau brosiect hwn.”

Dywedodd Kirsty Williams, Y Gweinidog Addysg: Roeddwn yn hynod o falch i agor dau gyfleuster newydd yn Wrecsam heddiw sydd yn dangos sut gall safleoedd dysgu arloesol ac ad-drefnu ysgolion gefnogi disgyblion a chyflenwi’r cwricwlwm newydd.

“Rydym wedi darparu cyllid sylweddol i ysgolion yn Wrecsam drwy ein Rhaglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif lle’r ydym wedi buddsoddi 1.4 biliwn ar draws Cymru gyfan dros y pum mlynedd diwethaf.

“Rwy’n falch o gael dweud bod ail gam o fuddsoddi wedi cychwyn fis Ebrill yn llynedd a fydd yn gweld £2.3 biliwn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi ar draws Cymru i wella adeiladau ein Hysgolion a’n Colegau.”

Meddai Pennaeth Ysgol Morgan Llwyd, Catrin Pritchard:

“Roedd yn bleser croesawu Ysgrifennydd y Cabinet i’n hadeilad 6ed dosbarth newydd heddiw.  Nid yn unig y mae’r buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdod Lleol Wrecsam yn dynodi buddsoddiad yn ein cyfleuster newydd, ond hefyd yn nyfodol darpariaeth addysg Gymraeg ôl-16 yn Ysgol Morgan Llwyd.

Roedd hefyd yn fraint croesawu nifer o gyn Benaethiaid yn ôl i’r digwyddiad.    Mae ein disgyblion Chweched Dosbarth wedi ymgartrefu’n dda ac maen nhw’n nodi ei bod yn fraint iddyn nhw gael dysgu mewn amgylchedd mor ddiogel, dymunol a modern, sy’n caniatáu iddyn nhw weithio’n galed a chyflawni’r graddau sydd eu hangen arnyn nhw.

Dywedodd Pennaeth Ysgol Gynradd Gymunedol Gwersyllt, Joel Moore: “Mae wedi bod yn ddiwrnod llwyddiannus arall i’r ysgol yng nghanol blwyddyn llawn o ddiwrnodau gwych. Mae wedi bod yn braf dros ben i groesawu’r Gweinidog Addysg i’r ailwampio ac i estyniad yr ysgol, ochr yn ochr â’r rhai a gymerodd rhan enfawr yn y broses, y rhai sydd yn cymryd rhan enfawr yn yr ysgol ar hyn o bryd yw’r disgyblion, y rhai blaenorol a phresennol. Rydym yn falch iawn o’n hysgol newydd ac yn gyffrous iawn am ddyfodol Ysgol Gynradd Gymunedol Gwersyllt. Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb a wnaeth ein helpu i’w gyflawni.”

Dechreuodd y gwaith – a gyflawnwyd gan gontractwyr Read Construction– ar ddiwedd 2018, a chawsom y cyfle i weld rhai o’r tirnodau yn y broses – gan gynnwys llofnodi trawst fetel a ddefnyddiwyd yn yr adeiledd newydd,

https://newyddion.wrecsam.gov.uk/seremoni-lofnodi-yn-nodi-dechraur-gwaith-adeiladu-mewn-ysgol-gynradd/

y capsiwl amser a gladdwyd sy’n cofnodi hanes yr ysgol

https://newyddion.wrecsam.gov.uk/ysgol-yn-claddu-capsiwl-amser-yn-ystod-gwaith-adeiladu/

and the works ongoing at Ysgol Morgan Llwyd

https://newyddion.wrecsam.gov.uk/fideo-tarwch-olwg-ar-y-cyfleusterau-1-7-miliwn-newydd-yn-ysgol-morgan-llwyd/

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN