Christmas Recycling Presents Gifts

Mae hi bron yn Nadolig… 😉

Mae archfarchnadoedd wedi gosod eu heiliau Nadolig, ac maent yn llawn dop â phapurau lapio, addurniadau a chardiau Nadolig amrywiol.

Mae’n bosibl eich bod chi eisoes wedi dechrau stocio ar y pethau hyn…

Ond tra rydych chi wrthi, mae’n werth ystyried beth sy’n gallu cael ei ailgylchu.

Yn Wrecsam, rydym ni’n wych am ailgylchu – ac mae’n bwysig ein bod ni’n cadw’r momentwm dros y Nadolig… yn enwedig wrth ystyried faint o ddeunydd y byddwn yn ymdrin â hwy.

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant:

“Mae pobl Wrecsam yn parhau i wneud gwaith ffantastig gyda’u hailgylchu. Mae cyfnod y Nadolig yn golygu y bydd gan bobl fwy o bethau i’w hailgylchu na’r arfer, felly mae’n bwysig diolch i bobl am eu hymdrechion a’u hatgoffa o’r cyfraniad ardderchog ganddynt.”

Ffaith: Pe baem yn defnyddio’r holl becynnau cardiau yr ydym yn eu defnyddio yng Nghymru dros gyfnod y Nadolig, byddem yn gallu creu traffordd allan o gardbord o Gymru i’r Lapdir!

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Dyma ychydig o wybodaeth i’ch helpu chi ailgylchu’n llwyddiannus dros y Nadolig eleni.

Beth na ellir ei ailgylchu?

Ni ellir ailgylchu papur lapio ffoil. Efallai eu bod nhw’n edrych yn ddel, ond os ydych chi eisiau ailgylchu’n llwyddiannus, mae’n well peidio â’u defnyddio.

Ni ellir ailgylchu tagiau gyda gliter arnynt…

Hefyd, ni ellir ailgylchu bos a rhubanau addurniadol. Efallai y byddai’n syniad eu cadw nhw tan y flwyddyn nesaf?

Awgrym: Ceisiwch dynnu tapiau a styffylau oddi ar focsys cardbord cyn eu hailgylchu nhw.

Beth ydw i’n gallu eu hailgylchu ar ymyl y palmant?

Gellir ailgylchu tuniau fferins ynghyd â chaniau a phlastigau yn eich blwch olwynion/blychau ailgylchu.

Gellir hefyd ailgylchu papur lapio (nid ffoil), amlenni a chardiau Nadolig ynghyd â’ch papurau eraill yn y ffordd arferol. Gellir ailgylchu bagiau anrhegion cerdyn a phapur yn fan hyn hefyd – ond cofiwch dynnu unrhyw handlenni na ellir eu hailgylchu.

Gellir ailgylchu cesys ffoil eich mins-peis gyda’ch caniau a’ch poteli plastig. Ond gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw fwyd dros ben arnynt.

Ffaith: A oeddech chi’n gwybod, os yw eich blychau ailgylchu yn llawn, gallwch adael unrhyw beth sydd angen ei ailgylchu mewn bagiau neges neu focsys sbâr i gael eu casglu. Ond gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwahanu deunydd gwahanol, fel yr ydych yn ei wneud fel arfer, ac yn eu gosod nhw yn eich blychau ailgylchu arferol ar ymyl y palmant.

Cofiwch am y bwyd!

Mae’r Nadolig hefyd yn golygu y bydd gennych lawer o esgyrn twrci a bwyd dros ben y gallwch eu hailgylchu yn eich cadi bwyd.

I atgoffa’ch hunan o ba fwyd y gellir eu hailgylchu, edrychwch ar ein blog o’r mis diwethaf.

Rydym ni bellach yn dosbarthu bagiau cadi newydd am ddim, felly, os nad ydych chi’n gwneud yn barod, mae’n amser gwych i ddechrau meddwl am ailgylchu bwyd.

A chofiwch – os ydych chi’n dechrau rhedeg allan o fagiau cadi, clymwch un gwag i handlen eich cadi ar eich diwrnod casgliadau ac mi wnawn ni adael rholyn newydd i chi…

Neu fel arall, gallwch eu casglu o’n canolfannau ailgylchu… siaradwch ag un o’r gweithwyr a gofynnwch am rolyn newydd.

Ac os na ellir ei ailgylchu ar ymyl y palmant…

Gallwch fynd â nifer o eitemau eraill i un o’n canolfannau ailgylchu i gael eu hailgylchu neu eu hailddefnyddio.

Gellir ailgylchu hen addurniadau Nadolig yn siop ailddefnyddio Hosbis Tŷ’r Eos yng nghanolfan ailgylchu domestig Lôn y Bryn…

Hefyd, cadwch olwg am yr ardaloedd dynodedig yng nghanolfannau ailgylchu domestig Plas Madoc a Brymbo, lle y gallwch adael eitemau ar gyfer y siop ailddefnyddio.

Hefyd, gallwch fynd â choed Nadolig go iawn i gael eu hailgylchu yn ein canolfannau ailgylchu, os nad ydynt yn ffitio yn eich bin gwyrdd.

Os hoffech, gallwch ddod â phapur lapio dros ben i’n canolfannau ailgylchu hefyd. Ond gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwahanu papur lapio ffoil a rhai papur cyn cyrraedd y ganolfan.

Negeseuon atgoffa biniau

Cofiwch, gallwch hyd yn oed danysgrifio i dderbyn negeseuon atgoffa o ddyddiau casgliadau biniau, sy’n anfon e-bost atoch ddiwrnod cyn y casgliadau bob wythnos.
Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol i drigolion dros y Nadolig pan mae dyddiadau casgliadau yn gallu newid!

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU