Oes gennych chi blant tair neu bedair oed?

Ydych chi’n gwybod os ydych yn gymwys i’r cynnig gofal plant di-dâl 30 awr?

Ydych chi’n gwybod sut i ymgeisio?

Wel, peidiwch â chynhyrfu, mae’r erthygl hon yn anelu i ateb yr holl gwestiynau hynny i chi!

Mae’r cynnig ar gael i blant  Wrecsam o ddechrau’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed nes mis Medi ar ôl iddynt droi’n bedair oed. Dylid nodi efallai y bydd angen talu am bethau fel costau cludiant a phrydau bwyd.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Ydw i’n gymwys?

 • Mae’n rhaid i’ch plentyn fod yn 3 neu 4 blwydd oed?
 • Mae’n rhaid i chi ennill yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol o leiaf neu’r cyflog byw am 16 awr yr wythnos ar gyfartaledd
 • Mae’n rhaid i bob rhiant ennill llai na £100,000 y flwyddyn
 • Mae rhieni teuluoedd unig rieni angen bod yn gweithio
 • Mae’n rhaid i rieni mewn teuluoedd dau riant fod yn gweithio
 • Mae rhieni sy’n hunan-gyflogedig neu ar gontract dim oriau angen profi eu statws a darparu dogfennau perthnasol
 • Rhieni sy’n gyflogedig neu’n hunan-gyflogedig ond ar wyliau statudol er enghraifft, absenoldeb mamolaeth
 • Mae gofalwyr maeth a gofalwyr sy’n berthnasau hefyd yn gallu bod yn gymwys
 • Gall teuluoedd lle mae un rhiant yn derbyn rhai budd-daliadau hefyd fod yn gymwys – cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd am fwy o fanylion.

Pryd allaf i wneud cais?

Gall teuluoedd ymgeisio 8 wythnos ar y mwyaf cyn y tymor y gallant gael mynediad i’r Cynnig Gofal Plant felly ar gyfer tymor y Gwanwyn byddai o 11 Tachwedd ac ar gyfer tymor yr Haf byddai o 24 Chwefror 2020.

Cyflwynir ceisiadau drwy http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/Wrexham-Childcare-Offer.aspx

Mae gofal plant yn cynnwys:

 • Meithrinfeydd
 • Gwarchodwyr Plant
 • Cylchoedd Chwarae
 • Crèche
 • Gofal plant y tu allan i oriau ysgol
 • Mamaethod

Gallwch ddewis eich darparwr gofal plant eich hun sy’n diwallu anghenion eich plentyn.

Mae’r Cynnig Gofal Plant ar gael i blant  Wrecsam o ddechrau’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed nes mis Medi ar ôl iddynt droi’n bedair oed.

Faint ydw i’n gallu ei gael?

Gallech gael hyd at 30 awr yr wythnos o ofal plant addysg gynnar.  Mae’r 30 awr yn cynnwys lleiafswm o 10 awr o addysg gynnar yr wythnos a mwyafswm o 20 awr yr wythnos o ofal plant.

Sut ydw i’n gwneud cais?

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/Wrexham-Childcare-Offer.aspx

Os byddwch yn cael unrhyw broblemau yn llenwi’r cais ar-lein, gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam helpu.  Gallwch alw heibio Galw Wrecsam ar Stryt yr Arglwydd, dydd Llun-dydd Gwener 10:30am-2:30pm a bydd aelod o’r tîm yn hapus i helpu.

Os hoffech gysylltu â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd am unrhyw beth arall gallwch gysylltu ag aelod o’r tîm drwy ffonio 01978 292094 neu e-bost at fis@wrexham.gov.uk

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION