Victoria School Recycling

Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Gymunedol Fictoria wedi cymryd y cyfrifoldeb o ddangos i eraill pa mor bwysig ydi ailgylchu.

Roedd Pwyllgor Eco Ysgolion Wrecsam yn bresennol yng ngweithdy ailgylchu Hydref diwethaf, a gan fod y disgyblion yn llawn edmygedd o’r hyn yr oeddynt wedi’i ddysgu, roeddynt yn awyddus i rannu’r wybodaeth â gweddill yr ysgol.

Cynhaliwyd y gweithdy ailgylchu yn Ystafell Addysg Canolfan Ailgylchu Lôn y Bryn… mae Ysgol Gynradd Gymunedol Fictoria ymysg nifer o ysgolion sydd wedi manteisio ar y cyfleusterau hyn.

Mae ffenestr archwilio yn galluogi disgyblion i weld sut mae deunyddiau y gellid eu hailgylchu yn cael eu casglu’n swmp, yn barod i’w gyrru i ffwrdd a’u hailgylchu fel cynhyrchion newydd.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Mae Catherine Golightly, Swyddog Strategaeth Gwastraff Cyngor Wrecsam yn cynnal sesiynau sy’n cynnig profiad ailgylchu rhyngweithiol i ddisgyblion, ac roedd ganddi’r canlynol i ddweud: “Dw’i wrth fy modd rhedeg y gweithdai yn yr Ystafell Addysg ac roeddwn wrth fy modd pan ges i wahoddiad i’r gwasanaeth gan y Pwyllgor eco.

“Mae hyn yn golygu fod y gweithdai yn fuddiol, pan rydych yn gweld fod y wybodaeth yn cael ei gymryd o ddifri. Mae’r ffaith eu bod eisiau addysgu yr holl ysgol yn aruthrol.

“Dylai’r disgyblion fod yn falch iawn o’u cyflwyniad.”

Fe wnaethon nhw sicrhau eu bod yn rhoi gwybod i weddill yr ysgol…yn fuan wedi’r gweithdy, dechreuodd y Pwyllgor Eco gynllunio gwasanaeth er mwyn trosglwyddo’r wybodaeth yn ôl i’r ysgol.

Meddai Debbie Eccles, Pennaeth Ysgol Fictoria: “Hoffwn ddweud pa mor falch ydw i o’r plant am gymryd diddordeb yn y mater hwn ac am yr ymrwymiad gwirioneddol y maen nhw’n ei ddangos at leihau plastig – a gwastraff arall – yn yr ysgol.

“Mae’n enghraifft wych o lais y disgybl yn cael effaith ystyrlon a chynaliadwy, gobeithio. Diolch i Catherine am ysbrydoli’r plant.”

Cynhaliwyd y gwasanaeth Ddydd Mawrth, 28 Ionawr, ac roeddem yn ffodus iawn i fod yn bresennol!

Roedd o’n ffantastig…roedd y disgyblion mor wybodus, clir a chryno, wrth drosglwyddo manteision ailgylchu.

Dyma fideo byr a gymerwyd o’r gwasanaeth…

Siaradodd disgyblion ynglŷn â’u hymweliad o flaen cyflwyniad PowerPoint a gafodd ei daflunio ar y sgrin fawr du ôl iddynt.

Roeddynt yn ymdrin â phynciau megis gwahanol fathau o finiau, beth all ei hailgylchu, beth sy’n digwydd i’r deunydd rydym yn ailgylchu, a pham ei bod hi’n bwysig peidio â chymysgu’r deunyddiau sy’n cael eu hailgylchu.

Dywedodd y Cyng. David A Bithell, Aelod Arweiniol ar gyfer yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth: “Mae hon yn stori wych ynglŷn â grŵp o bobl ifanc yn cymryd cyfrifoldeb i addysgu eraill ynglŷn ag ailgylchu.

“Os gallent hwy ysbrydoli eraill – y genhedlaeth hŷn yn ogystal â phobl ifanc eraill – byddai hyn yn gam mawr ymlaen i Wrecsam.

“Mae gennym gyfleusterau dysgu ffantastig yn yr Ystafell Addysg yn ein Canolfan Ailgylchu yn Lôn y Bryn, ac mae hyn yn dangos fod sesiynau Catherine yn cael dylanwad positif.”

Eisiau gwella eich sgiliau ailgylchu?

Rhowch gynnig ar ein cwis plastig isod i weld sut rydych yn ei wneud…mae’r atebion cywir i’w gweld ar ddiwedd yr erthygl hon 🙂

Mae mwy o wybodaeth, gallwch dderbyn awgrymiadau a gwybodaeth i’ch helpu chi ddod yn arwr ailgylchu 🙂

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR

Atebion y cwis

1) Pob un 2) Cadi gwastraff bwyd 3) 1205 tunnell 4) 725,000 5) Tua 50%