Wrexham museum

Ar 6 Rhagfyr, roedd yn bleser gan The Happy Museum lansio adroddiad newydd Amgueddfeydd Cymru a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn Amgueddfa Ceredigion. Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at y sawl ffordd y mae amgueddfeydd yng Nghymru yn ymateb i amcanion y Ddeddf.

Gan ganolbwyntio ar waith chwech amgueddfa yng Nghymru, mae’r adroddiad yn dangos y cyfraniad arwyddocaol y gall amgueddfeydd ei wneud trwy gyfrwng enghreifftiau o arfer presennol neu arfer a welwyd yn ddiweddar – yn ogystal â nodi manylion ymdrechion yr amgueddfeydd i ddatblygu prosiectau sy’n ymateb i’r nodau Llesiant yn benodol.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Datblygwyd yr adroddiad trwy gyfrwng partneriaeth rhwng Amgueddfa Hapus ac Amgueddfeydd Sir Fynwy, Amgueddfa Stori Caerdydd, Amgueddfa Ceredigion, Oriel Môn, Storiel ac Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  Cefnogwyd y prosiect gan Lywodraeth Cymru trwy gyfrwng grant cymorth achredu gan Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru,

Disgrifiwyd y Ddeddf gan un gweinidog fel “y darn o ddeddfwriaeth mwyaf uchelgeisiol y mae Llywodraeth Cymru erioed wedi rhoi cynnig arno.  Bydd yn gofyn am newid sylfaenol i’r ffordd yr ydym yn ceisio mynd i’r afael â’n sialensiau mwyaf fel cenedl.”

Mae prosiect Amgueddfa Hapus yn ysgogi a chynorthwyo gweithgarwch amgueddfeydd sy’n rhoi lles o fewn ffrâm amgylcheddol ac sy’n ystyried y dyfodol, gan ailystyried y rôl y gall amgueddfeydd ei gyflawni wrth greu pobl, lleoedd a phlaned sy’n fwy cydnerth.  Bu’r chwe amgueddfa yn gweithio gydag Amgueddfa Hapus dros gyfnod o chwe mis, er mwyn dyfnhau eu dealltwriaeth o’u rhwymedigaethau dan Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol, adolygu’r ffyrdd yr oeddent eisoes yn ymateb i’r nodau, a chynllunio gweithgareddau newydd ac ymgorffori ffyrdd o weithio y byddent yn tywys eu hymateb i’r lefel nesaf.

Mae’r adroddiad newydd yn dwyn ynghyd yr hyn a ddysgwyd fel adnodd ac ysbrydoliaeth i amgueddfeydd ar draws Cymru – ac er mwyn eu helpu i ddangos eu hymateb wrth iddynt geisio bodloni nodau’r Ddeddf.  DOLEN I’R ADRODDIAD AR-LEIN

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, “Mae amgueddfeydd Cymru eisoes yn gwneud cymaint i gynorthwyo nodau integredig Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol, fel y mae’r enghreifftiau yn yr [adroddiad] yn dangos…Os ydym yn mynd i sicrhau bod amgueddfeydd – mannau a ystyrir fel arfer fel mannau lle y cedwir creiriau’r gorffennol – yn berthnasol ar gyfer y dyfodol, rhaid i ni fod yn arloesol o ran y ffyrdd y byddwn yn ymgysylltu ac yn ysbrydoli, gan gydweithio mewn ffordd effeithiol gyda’r sector cyhoeddus;  a chan sicrhau ein bod yn gweithredu heddiw er mwyn cael gwell yfory.”

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU