LED upgrade at school’s dual-use sports centre is de-LIGHT-ful

Mae Ysgol Rhiwabon wedi elwa’n ddiweddar ar welliannau i oleuadau ei chanolfan chwaraeon defnydd deuol, gyda goleuadau LED wedi’u gosod yn y cyfleuster dros wyliau’r hanner tymor.

Mae’r goleuadau LED newydd yn dod gyda thechnoleg synhwyrydd, a bydd yr ysgol yn gweld gwahaniaeth o ran arbed ynni a pherfformiad.

Mae mynedfa a grisiau’r ganolfan chwaraeon hefyd wedi cael eu huwchraddio, a llawr newydd wedi’i osod yn y mannau hyn.

Meddai Rheolwr Canolfan Freedom Leisure, David Watkin: “Mae’r buddsoddiad yn Rhiwabon wedi gweld gwelliant trawiadol yn lefelau goleuo’r neuadd. Gydag opsiwn i’w haddasu i 1200lux, mae’n atgynhyrchu golau dydd. Mae hyn yn rhagori ar y lefelau goleuo a argymhellir ar gyfer datblygu criced rhanbarthol, a bydd yn sicrhau bod Rhiwabon yn parhau i fod yn Ganolfan ranbarthol ar gyfer yr holl hyfforddiant criced yng Ngogledd Cymru.”

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Buddsoddiad o bron i £120,000

Daeth y gwelliannau fel rhan o brosiect a gefnogir gan Freedom Leisure a Chyngor Wrecsam, fydd yn gweld goleuadau’n cael eu hailosod ym mhump o’n canolfannau defnydd deuol.

Mae bron i £120,000 wedi cael ei fuddsoddi yn y prosiect, gyda chanolfannau chwaraeon Ysgol Morgan Llwyd, Ysgol Clywedog, Ysgol Uwchradd Rhosnesni ac Ysgol Uwchradd Darland hefyd yn elwa.

Meddai Mrs Melanie Ferron-Evans, Pennaeth Ysgol Rhiwabon: “Rydym wrth ein boddau gyda’r buddsoddiad a wnaed gan CBSW a Freedom Leisure mewn gwelliannau i oleuadau ein canolfan chwaraeon. Rydym wedi elwa ar fwy o olau o well ansawdd ac hefyd ar leihad yn ein hôl troed carbon fel ysgol. Mae ein Hadran Chwaraeon yn un o’r cryfaf ac rydym wir yn gwerthfawrogi’r cyfleusterau ardderchog sydd gennym i’w cynnig i’n myfyrwyr.”

Meddai Emma Williams, Swyddog Arbed Ynni Cyngor Wrecsam: “Mae’n newyddion gwych fod y goleuadau LED newydd bellach wedi cael eu gosod yn Ysgol Rhiwabon; mae’r ysgol a defnyddwyr y cyfleuster eisoes wedi sylwi ar y gwelliant. Gobeithio y bydd y buddsoddiad sylweddol mewn gwella canolfannau chwaraeon defnydd deuol yn parhau i olygu bod ein hadeiladau’n defnyddio ynni’n fwy effeithlon, ac yn cefnogi ein gwaith ar Ddatgarboneiddio.”

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN