Does neb ohonom yn hoffi mynd yn hŷn.

Ond wrth i ni heneiddio, bydd ein hanghenion a’n hamgylchiadau’n newid – a bydd rhai o’r newidiadau mor bwysig, bydd angen meddwl amdanynt ymlaen llaw.

Mae Wrecsam yn ardal sydd â phoblogaeth sydd yn heneiddio. Yn ôl ffigurau o’r cyfrifiad diwethaf yn 2011, mae 24% o boblogaeth Wrecsam yn 60 oed neu’n hŷn, a dim ond cynyddu fydd y niferoedd yma.

Felly mae hi’n bwysig ein bod ni’n rhoi pethau ar waith iddynt fod yn addas ar gyfer anghenion newidiol pobl wrth iddynt heneiddio.

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

Llety – beth ydych chi’n bwriadu ei wneud?

Un o ddarnau mwyaf y pos hwnnw ydi tai a llety – ac rydym eisiau eich help chi i ddweud wrthym beth ydi’r anghenion hyn.

Efallai eich bod chi’n byw yn Wrecsam ac eisiau newid eich cynlluniau llety pan fyddwch chi’n hŷn.

Neu efallai eich bod eisoes wedi symud i lety mwy addas. Os felly, fe hoffem glywed pam eich bod wedi symud, a beth yn eich barn chi, yw’r manteision neu anfanteision yn sgil symud o’ch cartref.

Neu efallai bod gennych chi berthynas hŷn sydd yn ystyried symud.

Pe bai’ch sefyllfa, mae arnom ni eisiau clywed gennych chi.

Does dim ots a ydych chi’n rhentu eich eiddo neu’n berchen arno – fe hoffem glywed beth sydd gennych chi i’w ddweud.

Am resymau amlwg, mae ein harolwg wedi’i anelu at bobl 50 oed neu’n hŷn – ond mae croeso i bawb ei lenwi.

“Mae mor bwysig ein bod yn cael hyn yn gywir”

Dywedodd y Cynghorydd David Griffiths, Aelod Arweiniol Tai: “Mae’n hanfodol ein bod yn sicrhau bod y cynlluniau cywir ar waith ar gyfer llety pobl hŷn, er mwyn i ni sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu bodloni ymhell i’r dyfodol.

“Fel awdurdod, mae gennym allu i ddylanwadu ar bethau o’r fath trwy brosesau cynllunio, polisïau tai a’r Cynllun Datblygu Lleol – ond oni bai ein bod yn gwybod beth mae pobl ei eisiau, ni fydd modd i ni ddefnyddio’r dylanwad hwnnw i’w lawn effaith.

“Mae hi mor bwysig felly fod pobl treulio pum munud er mwyn darparu’r wybodaeth rydym yn gofyn amdani yn yr arolwg yma.”

Peidiwch â methu allan – cymerwch ran

Mae’r manylion rydym eu hangen yn eithaf syml; eich math o lety presennol; y math o newidiadau rydych wedi’u gwneud – os o gwbl – i’ch eiddo i’w wneud yn fwy addas i’ch anghenion, ac os oes gennych unrhyw fwriad i symud, pa fath o lety fyddwch chi ei angen.

Mae’r arolwg ar gael ar-lein yma, a dim ond pum munud fyddwch chi ei angen i’w lenwi.

Mae pob ymateb i’r arolwg yn ddienw, oni bai eich bod angen rhagor o wybodaeth gennym ni – os felly mae’n debyg y bydd rhaid i chi ddarparu eich manylion.

Os oes gennych chi gwestiynau am yr arolwg, neu os hoffech chi ei weld mewn fformat arall, e-bostiwch olderpersonshousing@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 298993.

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN