Ydych chi’n Denant i’r Cyngor?

Os felly, dyma eich cyfle chi i ddweud eich dweud am sut y mae eich Gwasanaeth Tai yn cael ei redeg.

Defnyddiwch yr arolwg i ddweud beth yr ydych yn ei feddwl am holl agweddau eich Gwasanaeth Tai, beth sydd bwysicaf i chi a sut yr hoffech ein gweld yn datblygu’r gwasanaeth ar gyfer y dyfodol.

Bydd canlyniad yr arolwg yn ein helpu ni i ddatblygu ein Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid a Phrydleswyr newydd. Mae hon yn ddogfen hollbwysig a fydd yn ein helpu ni i siapio dyfodol y Gwasanaeth Tai yn Wrecsam.

Bydd eich mewnbwn yn ein helpu ni i ddiffinio sut yr ydych am i’ch cartrefi a’r amgylcheddau lleol gael eu rheoli, pa wasanaethau a gwelliannau sydd eu hangen, beth ddylai ein blaenoriaethau fod a sut y gallwn gydweithio i gyflawni’r rhain.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Cwblhewch yr arolwg a gallech ennill gwobr

Meddai’r Aelod Arweiniol Tai, y Cynghorydd David Griffiths: “Rydym yn un o’r landlordiaid cymdeithasol mwyaf yng Nghymru gydag ymhell dros 11,000 o denantiaid. Mae’n hollbwysig ein bod yn rhoi cyfle i’n tenantiaid ymgysylltu â ni a rhoi eu barn ar y gwasanaeth fel y gallwn ddeall yn well pa faterion sydd bwysicaf iddyn nhw.

“Mae’r arolwg hwn yn hynod bwysig gan y byddwn yn defnyddio’r canlyniadau i helpu i hysbysu a datblygu ein Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid Newydd.

“Buaswn yn annog yr holl denantiaid i roi ychydig funudau o’u hamser i lenwi’r holiadur a mynegi eu barn.”

Mae’r arolwg ar gael ar-lein yma.

Cafodd copïau papur o’r arolwg eu cynnwys gyda’r newyddlen tenantiaid ddiweddaraf. Bydd hefyd yn cael ei gynnwys yn newyddlen y Nadolig a fydd yn cael ei chyhoeddi cyn bo hir.

Bydd enw pawb sy’n anfon yr holiadur yn ôl yn cael ei roi mewn het am gyfle i ennill £25.Gallwch gael newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam gyda Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI