Women Councillors

Mae grŵp trawsbleidiol o gynghorwyr benywaidd yn Wrecsam yn galw am fwy o ymgeiswyr benywaidd i sefyll yn etholiadau nesaf y cyngor yn 2022. Y rheswm dros yr alwad yw mai dim ond 10 allan o 52 o gynghorwyr yn Wrecsam sydd yn ferched, lefel o 19% sy’n is na chyfartaledd Cymru.

Dywedodd trefnydd y digwyddiad, y Cynghorydd Adrienne Jeorrett “Rydym yn gweithio yn drawsbleidiol i annog mwy o ferched i roi eu henwau ymlaen fel ymgeiswyr y tro nesaf, os yw 50% o’r boblogaeth leol yn ferched yna mae’n bwysig fod ein gwleidyddiaeth yn lleol hefyd yn gynrychiadol. Yn anffodus nid dyma’r achos ar hyn o bryd ond mae’n rhywbeth y gobeithiwn ei newid gyda digwyddiadau fel yr un a drefnwyd ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched yn Tŷ Pawb.”

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Ychwanegodd y Cynghorydd Carrie Harper: “Mae merched yn dod a safbwynt newydd i’r bwrdd gwleidyddol a byddai mwy o ferched yn Neuadd y Dref yn rhywbeth a allai Wrecsam wir elwa ohono. Mae rhai cynghorwyr gwrywaidd gwych hefyd ond mae’n amlwg ein bod angen gwell cydbwysedd na sydd gennym ar hyn o bryd. Rydym eisiau dweud wrth bobl mor uchel ag y gallem nad oes rhaid i chi fod yn ddyn, yn wyn ac wedi ymddeol i wneud y swydd hon.”

Dywedodd y Cynghorydd Sonia Benbow Jones: “Rydym yn annog merched o bob cefndir, os ydynt eisiau sefyll dros blaid wleidyddol neu fel aelodau annibynnol i ddod i’r digwyddiad. Mae’n gyfle i bobl ofyn i ni sut beth yw bod yn Gynghorydd ac i ni egluro pam y teimlwn ei bod yn bwysig i fwy o ferched ymgeisio yn 2022″.

Ychwanegodd y cyd drefnydd, y Cynghorydd Gwenfair Jones: “Rydym yn gobeithio gweld nifer dda yn bresennol yn y digwyddiad cyntaf hwn ond rydym hefyd yn gobeithio trefnu mwy wrth agosáu at 2022. Rydym hefyd yn fodlon dod i siarad gyda grwpiau lleol eraill am hyn yn y dyfodol ac mae croeso iddynt gysylltu.”

Bydd y digwyddiad ‘cynghorwyr benywaidd rydym eich eisiau chi yn 2022’ yn cael ei gynnal yn Tŷ Pawb ar ddydd Sul 8 Mawrth yn Galeri 2 rhwng 12pm a 1pm. Mae’n rhan o gyfres o ddigwyddiadau yn y lleoliad ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Merched.

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN