Young person

Cwestiwn: A ddylai pobl ifanc gael dweud eu dweud ar faterion lleol pwysig? Addysg, cludiant, pethau sy’n effeithio ar eu bywydau pob dydd?

Wrth gwrs y dylen nhw!

Dylid gwrando ar bob aelod o’r gymdeithas, gan gynnwys pobl ifanc. Yn aml iawn mae pobl ifanc yn dod â safbwyntiau newydd ac unigryw i’r bwrdd.

Os ydych chi rhwng 11 a 25 mlwydd oed ac os oes gennych chi gysylltiad â Bwrdeistref Sirol Wrecsam (yn byw, yn derbyn addysg neu’n gweithio yma), fe allwch chi helpu i wneud yn siŵr bod barn pobl ifanc yn cael ei chlywed gan Gyngor Wrecsam a chyrff eraill sy’n gwneud penderfyniadau.

Sut medde chi? Drwy ymuno â Senedd yr Ifanc.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Meddai’r Cynghorydd Paul Rogers, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi: “Mae’r Senedd yn chwarae rhan hanfodol i helpu’r Cyngor ddeall y pethau sy’n bwysig i bobl ifanc, ac mae’n dylanwadu cryn dipyn ar y gwaith rydym ni’n ei wneud.

“Mae’r Senedd yn ein cynorthwyo wrth wneud penderfyniadau fel cyngor, ac yn ein helpu i ddeall sut mae pobl ifanc yn teimlo amdanynt.”

“Beth sydd ynddo i mi?”

Rydym ni wedi egluro pam bod y Senedd yn ddefnyddiol i’r Cyngor, ond beth sydd ynddo i chi? Pam ddylech chi roi o’ch amser?

Meddai Caroline Bennett, sy’n gweithio yng ngwasanaeth ieuenctid y Cyngor: “Gall ymuno â’r Senedd fod yn wobrwyol iawn.

“Mae’n hwyl, yn magu hyder ac yn darparu cyfle i gymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau unigryw.

“Er enghraifft, mae rhai o’r aelodau yn mynd i Lundain yn yr hydref ar gyfer Wythnos Senedd y DU.

“Byddan nhw’n cynrychioli Wrecsam ac yn cymryd rhan yn y drafodaeth Make your Mark yn Nhŷ’r Cyffredin ar y materion pwysicaf sy’n effeithio ar bobl ifanc.

“Mae cymryd rhan yn y Senedd hefyd yn edrych yn dda ar eich CV pan fyddwch chi’n ymgeisio am swydd neu le mewn prifysgol. Mae’n dangos bod gennych chi ddiddordeb yn y byd ehangach ac arnoch chi eisiau bod yn rhan o’r gymdeithas.

“Mae’n ffordd wych i gyfarfod pobl newydd ac mae’n sefydliad cyfeillgar a phleserus i fod yn rhan ohono.”

Senedd

“Iawn. Rydych chi wedi gwerthu’r syniad i mi. Beth sydd angen i mi ei wneud?”

Mae yna oddeutu 30 o lefydd ar gael ar y funud.

I fod yn gymwys, mae’n rhaid i chi fod rhwng 11 a 25 oed.

Mae’n rhaid i chi hefyd fod â chysylltiad â Bwrdeistref Sirol Wrecsam a mynychu cyfarfod ar ddydd Llun cyntaf pob mis.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’n gwasanaeth ieuenctid ar 01978 317961 neu youngvoices@wrexham.gov.uk

Mae ar Wrecsam eich angen chi 🙂

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fi Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI