Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol rydym yn eich gwahodd i ddigwyddiad yn Tŷ Pawb ddydd Iau 21 Gorffennaf rhwng 12pm a 2pm pan fydd aelodau o’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn bresennol i ddangos yr hyn rydym yn ei wneud yn Wrecsam i leihau digwyddiadau o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

Mae’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Heddlu Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Gwasanaeth Prawf Cymru. Mae’r bartneriaeth hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau gwirfoddol y trydydd sector.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Fel rheol gyffredinol, pan mae Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn cael ei adrodd fel problem, bydd ymyraethau yn cael eu cynnig i geisio lliniaru’r ymddygiad problemus. Ond os nad yw hyn yn cael ei dderbyn, mae nifer o ddeddfwriaethau y gall y bartneriaeth eu defnyddio, ac wedi eu defnyddio.

Mae’r ymyraethau hyn wedi cynnwys Gorchmynion Ymddygiad Troseddol, Hysbysiadau a Rhybuddion Amddiffyn Cymunedol  yn erbyn troseddwyr, Gorchmynion Cau ar eiddo a Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus mewn lleoliadau problemus.

Mae gan bobl sy’n dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus yr hawl i ofyn am adolygiad achos mewn amgylchiadau arbennig.  Defnyddir y Sbardun Cymunedol i adolygu achosion arbennig.  Y nod yw sicrhau bod lefelau priodol o orfodaeth a chefnogaeth naill ai ar waith, neu wedi cael eu hystyried.

Gall unrhyw ddioddefwr sydd wedi rhoi gwybod am dri achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn cyfnod o chwe mis godi Sbardun Cymunedol a gwneud cais am adolygiad achos.  Gallwch ddarllen mwy am hyn yma

Dywedodd y Cyng. Paul Roberts, Aelod Arweiniol Partneriaeth a Diogelwch Cymunedol, “Gall Ymddygiad Gwrthgymdeithasol achosi i drigolion ac ymwelwyr deimlo’n anghyfforddus neu weithiau’n ofnus pan mae’n digwydd.

“Rwy’n annog pawb sy’n gallu mynychu’r digwyddiad, i fynd i weld yr hyn sy’n digwydd yn y cefndir pan fydd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei adrodd, sut mae’n cael ei daclo a sut i adrodd amdano fel y gall gama priodol gael eu cymryd.”

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH