Climate Emergency Wrexham

Ddoe, edrychodd cyfarfod o’n Cyngor llawn ar a ddylai Wrecsam ddatgan argyfwng hinsawdd ai peidio, yn unol ag awdurdodau cenedlaethol a rhanbarthol eraill.

Rydym wedi gwneud llawer o waith i gyflawni ein rhwymedigaethau amgylcheddol a chyfyngu ar ein defnydd o danwydd ffosil yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, gan gynnwys:

  • Gosod mwy na 2,600 o baneli solar ar dai cyngor;
  • Dylunio, gosod a chynnal a chadw fferm solar 2.64 MW gyntaf Cymru sy’n eiddo gyngor;
  • Gosod solar PV ar ddwy swyddfa gyngor ac 17 ysgol;
  • Gosod boeler biomas ar raddfa fawr yn un o’n safleoedd swyddfeydd mawr
  • Uwchraddio goleuadau mewnol mewn mwy na 30 o ysgolion a swyddfeydd.
  • Pwyntiau gwefru cerbydau trydan mewn pum maes parcio cyhoeddus, a chodi tâl yn y gweithle mewn dau faes parcio swyddfa – yn ogystal ag ychwanegu pum cerbyd trydan i mewn i fflyd y Cyngor.
  • Parhau i groesawu technolegau digidol a lleihau’r ddibyniaeth fewnol ar ddogfennau papur
  • Sefydlu grŵp prosiect i leihau plastig untro ar draws yr holl adeiladau ac ysgolion
  • Ailosod 4,000 o oleuadau, gydag 8,000 arall i’w cwblhau mewn 16 mis, gan arbed ynni wrth dorri lawr ar garbon a lleihau costau cynnal a chadw
  • Sicrhau bod y cyflenwad ynni corfforaethol i swyddfeydd yn dod oddi wrth ddarparwyr ynni adnewyddadwy

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth: “Er bod ein record yn dangos y byddwn yn gweithio’n galed fel awdurdod i fynd i’r afael â’r materion sy’n codi o newid yn yr hinsawdd a defnyddio tanwydd ffosil, rydym yn ymwybodol iawn o’r ffaith y bydd angen wynebu llawer mwy o heriau yn y dyfodol.

“Rydym hefyd yn gwybod bod hwn yn fater o bryder cyhoeddus yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Yn ogystal ag ymgyrchoedd rhyngwladol parhaus gan grwpiau amgylcheddol, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru yn ddiweddar, a amlygodd gynlluniau uchelgeisiol i Gymru fod yn niwtral o ran carbon erbyn 2030.

“Gyda hynny mewn golwg, rydym am edrych ar ffordd ymlaen, a sut y gallwn, wrth ddatgan Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol, adeiladu ar ein hymrwymiad i ddatblygu ein cynllun gweithredu datgarboneiddio, a gytunwyd yn unfrydol yn y Cyngor llawn ym mis Mai eleni.”

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mark Pritchard: “Mae gennym hanes sefydledig o weithio i gyfyngu ar ein heffaith amgylcheddol fel awdurdod, ac rydym yn gwybod bod heriau pellach ar y ffordd.

“Mae gennym nifer o ymrwymiadau sefydledig yn unol â’r nodau hyn, gan gynnwys lleihau ein hallyriadau a chanolbwyntio ar gynaliadwyedd amgylcheddol ein hadeiladau, trafnidiaeth, defnydd tir a gweithdrefnau a chonfensiynau ynghylch sut rydym yn caffael ein gwasanaethau.

“Mae’r rhain yn feysydd blaenoriaeth sydd wedi’u hen sefydlu ar gyfer Llywodraeth Cymru a mwyafrif awdurdodau lleol Cymru, gan gynnwys y rhai sydd eisoes wedi datgan argyfyngau hinsawdd.

“Rydym hefyd yn awyddus i ailedrych ar ein cynlluniau a’n hymrwymiadau, ac o’r herwydd byddwn – ar ôl datblygu a chraffu’n llawn – yn adolygu ein cynllun gweithredu datgarboneiddio ym mis Mai y flwyddyn nesaf.”

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN