Hafan Y Dref
Yfed Llai Mwynhau Mwy  Ysgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am yr ymgyrch #yfedllaimwynhaumwy

Rydym ni’n gobeithio na fydd arnoch chi angen ei ddefnyddio ond, os ydi’ch noson allan yn mynd o chwith, mae yna le y gallwch chi fynd iddo i gael help.

Hafan y Dref yw canolfan les Wrecsam gyda gwirfoddolwyr o’r Groes Goch Brydeinig yno i’ch helpu. Mae’n cynnig lle diogel i bobl sy’n teimlo’n ddiamddiffyn neu’n sâl ar noson allan yn y dref.

Wedi colli’ch ffrindiau? Dim batri ar ôl yn eich ffôn i’w ffonio nhw? Yn feddw gaib a dim ffordd adref?

Peidiwch â phoeni, mae’r ganolfan yma i’ch helpu chi.

Lle mae’r ganolfan?

Mae Hafan y Dref yn rhan o’r bloc toiledau ar waelod Allt y Dref – gyferbyn â chlwb nos South. Mae’n hawdd dod o hyd iddi.

Weithiau mae rhai pobl yn dod i mewn eu hunain. Dro arall mae’r heddlu, gweinidogion stryd ac ati, yn helpu pobl i mewn.

Mae staff drysau a gweithredwyr TCC hefyd yn gallu gwneud galwad radio am gymorth os oes unrhyw ddigwyddiad.

Mae’r ganolfan yn cynnig gwasanaeth brysbennu a chymorth cyntaf brys os ydych chi wedi brifo neu’n dioddef ar ôl yfed gormod.

Mae’r gwirfoddolwyr hefyd yn cynnig cefnogaeth emosiynol ac ymarferol os ydych chi’n teimlo’n ddiamddiffyn.

Ond, yn fwy na dim, dydyn nhw ddim yn eich beirniadu.  Os oes arnoch chi angen help yn unig, yna byddan nhw’n eich helpu.

Agorodd Hafan y Dref fis Rhagfyr 2015 a nos Sadwrn ddiwethaf bu i’r staff helpu dros 300 o bobl.

PEIDIWCH BYTH   METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Sefyllfaoedd Peryglus

Meddai Michelle McBurnie, o’r Groes Goch Brydeinig: “Rydw i’n gweithio yn Hafan y Dref yn rheolaidd.

“Dwi’n cofio un noson cafodd y tîm ei alw gan staff drws i ymateb i ddyn a oedd yn anymwybodol ar y palmant gyferbyn â’u heiddo.

“Ar ôl i ni gyrraedd roedd ei bartner ar y ffôn yn galw am gymorth gan y gwasanaeth ambiwlans.

“Roedd yn amlwg nad oedd yn sâl ond, yn hytrach, wedi meddwi.  Bu i’r gwirfoddolwyr ganslo’r ambiwlans a’i helpu i’r ganolfan les lle cafwyd gafael ar ei fam i ddod i’w nôl.

“Drwy yfed llai ar eich noson allan, fe allwch chi atal eich hun rhag mynd i sefyllfaoedd peryglus yn nes ymlaen.”

Yn aml iawn mae pobl yn dod i’r ganolfan i gael ychydig o ‘seibiant’. Maen nhw’n cael paned neu’n eistedd i lawr, neu’n gwella ar ôl yfed gormod.

Mae rhan fwyaf o’r achosion yn ymwneud ag alcohol. Wedi dweud hynny, mae’r staff yn darparu cefnogaeth a chyngor i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl hefyd.

Mae’r ganolfan yn canolbwyntio ar ddarparu ‘buddion cymdeithasol’, gyda phobl yn derbyn cefnogaeth pan fydd arnyn nhw ei hangen, a negeseuon iechyd y cyhoedd yn cael eu lledaenu. 

Noson allan ddiogel a llawn hwyl

Mae gwirfoddolwyr y ganolfan yn gweithio gyda llawer o sefydliadau gwahanol fel Cyngor Wrecsam, gweinidogion stryd Wrecsam, busnesau lleol, yr heddlu a’r gwasanaethau iechyd.

Maen nhw’n helpu i wneud yn siŵr bod pobl yn manteisio ar fywyd nos Wrecsam ac yn cael noson allan ddiogel a llawn hwyl.

Yn ddiweddar bu i Gyngor Wrecsam a’i bartneriaid lansio ymgyrch #YfedLlaiMwynhauMwy, er mwyn annog pobl ifanc i edrych ar ôl eu hunain drwy yfed llai cyn mynd allan… yn ogystal â chadw cyfrif o faint maen nhw’n yfed unwaith maen nhw’n cyrraedd clybiau a thafarndai Wrecsam.

Mae’n wir, wrth yfed llai – a gwybod lle mae’ch terfynau – fe allwch chi gael noson allan lawer iawn gwell.

Mae Hafan y Dref ar agor o 10.30pm tan 4.30am ddydd Sadwrn, ac mae sifftiau ychwanegol dros y Nadolig a’r Pasg.

Mae’r ganolfan wedi ei hariannu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch #YfedLlaiMwynhauMwy cliciwch yma.

Peidiwch byth â  methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU