Recycling team says thanks for Victorian Christmas Market success

Dymuna Catherine Golightly, ein Swyddog Strategaeth Gwastraff ac Emma Watson, Arweinydd Caru Cymru ddiolch i bawb a fu i ymweld â’u stondin yn y Farchnad Nadolig Fictoraidd ddechrau’r mis.

Roedd gan y ddwy stondin wedi’i lleoli y tu allan i Eglwys Plwyf San Silyn yn y digwyddiad, ddydd Iau, 10 Rhagfyr, ac roeddent wrth eu boddau o weld cymaint o bobl ar y diwrnod.

Rhyngddynt, fe wnaethant ddosbarthu 250 o sachau glas (ar gyfer ailgylchu papur/cardfwrdd) a dros 200 o leinars biniau bwyd y gellir ei gompostio, yn ogystal â chael y cyfle i siarad â dros 200 o bobl am ailgylchu.

Roedd y canlyniad yn wych ac mae’r tîm eisoes yn ystyried cynnal rhywbeth tebyg yn y dyfodol, gyda hyd yn oed mwy o bwyslais ar ailgylchu o fewn y digwyddiad ei hun.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

“Balch iawn o sut aeth pethau”

Meddai’r Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae’n wych bod cymaint o bobl wedi dod draw i weld ein tîm. Dyma’r tro cyntaf i ni gael stondin ailgylchu yn y math hwn o ddigwyddiad, ac yn gyffredinol roedd yr argraff yn gadarnhaol, gyda llawer o sachau glas a leinars biniau bwyd yn cael eu dosbarthu. Gwnaeth y tîm gofnod o unrhyw faterion a godwyd yn ymwneud â chasglu, fel eu bod yn gallu cymryd camau dilynol. Rydym yn hynod falch o sut aeth pethau a gallwn ystyried cynnwys ailgylchu mewn mwy o ddigwyddiadau yn y dyfodol.”

Cymerodd gweithwyr stondinau ran hefyd

Roedd nifer o werthwyr bwyd (The Phoenix Vegan Street Food, B Freeman’s Catering, The Rustic Cooks) yn y digwyddiad yn fodlon derbyn y biniau sy’n cael eu casglu ar garreg y drws a leinars bwyd y gellir ei gompostio gan ein tîm fel eu bod nhw’n gallu ailgylchu eu gwastraff bwyd.

Gwnaeth gwerthwyr a siopwyr hefyd ddefnydd o’r amrywiol finiau ailgylchu oedd wedi eu lleoli yn y digwyddiad, a alluogodd ailgylchu “ar hyd y lle” am y tro cyntaf.

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Caru Cymru

Roedd Emma hefyd yn awyddus i godi ymwybyddiaeth o brosiect Cadw Cymru’n Daclus, sef Caru Cymru, sy’n ceisio ysbrydoli pawb i weithredu a gofalu am yr amgylchedd.

Ar y stondin, roedd pecyn casglu sbwriel Caru Cymru, a siaradodd y tîm â phobl nad oedd yn ymwybodol o’r fenter a mynegodd llawer ohonynt ddiddordeb mewn cymryd rhan.

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Dywedodd Emma Watson, Swyddog Ansawdd Addysg yr Amgylchedd ac arweinydd Caru Cymru: “Am y tro cyntaf ers dechrau’r prosiect hwn, roedd cael y cyfle i siarad â phobl am eu diddordebau a’u hanghenion yn wych. Fe wnaeth arddangos ein pecyn, sy’n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch er mwyn cymryd rhan mewn sesiynau glanhau cymunedol, ddenu sylw pobl ac roeddent yn synnu o glywed bod modd defnyddio’r holl bethau yn rhad ac am ddim. Yn ogystal, fe wnaeth treialu’r ailgylchu ar hyd y lle, roi cipolwg i ni ar ymddygiad pobl mewn digwyddiadau wedi’u trefnu- mae’n sicr yn rhywbeth yr ydym yn edrych ymlaen at gymryd rhan ynddo eto. Diolch o galon i bawb a fynychodd ac i’r trefnwyr.”

Mae modd dysgu mwy am Garu Cymru yma neu gallwch gysylltu’n uniongyrchol ag Emma ar carucymru@wrexham.gov.uk

Bagiau Cadi

Cofiwch y gall unrhyw breswyliwr sydd angen mwy o fagiau glymu bag i ddolen eu cadi ymyl palmant ar y diwrnod casglu, a bydd y casglwyr yn gadael rholyn newydd i chi.

Neu, gallwch bellach gasglu bagiau cadi o un o 40 lleoliad yn Wrecsam.

Ailgylchu – dewch i nôl bagiau bin bwyd a sachau glas o dros 40 lleoliad yn Wrecsam

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL