Fre

Wyddoch chi fod modd cael eich bagiau bin bwyd a sachau glas newydd am ddim o amryw leoliadau yn Wrecsam, gan gynnwys nifer o siopau cyfleus, swyddfeydd ystadau, llyfrgelloedd a chanolfannau ailgylchu?

Mae’r bagiau bin bwyd (ar gyfer ailgylchu gwastraff bwyd) a sachau (ar gyfer ailgylchu cardfwrdd a phapur) ar gael am ddim o dros 40 lleoliad ar draws y fwrdeistref sirol, wrth i ni geisio ei gwneud hi’n haws i breswylwyr ailgylchu yn Wrecsam.

Felly gallwch alw i mewn i un o’r lleoliadau yn lleol i chi a chasglu’r eitemau am ddim pan fyddwch eu hangen.

RHESTR LAWN O’R LLEOLIADAU Y GALLWCH GAEL BAGIAU BIN BWYD A SACHAU GLAS AM DDIM

Meddai’r Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym bob tro yn ceisio gwrando ar ein preswylwyr a dyna’r rheswm dros ddarparu’r bagiau bin bwyd a’r sachau mewn llawer o leoliadau gwahanol ar draws Wrecsam.

“Os ydach chi angen sach las newydd neu wedi rhedeg allan o fagiau bin bwyd mae posib eu casglu nhw o’r siopau cyfleus, swyddfeydd neu ganolfannau sy’n eu cadw nhw ar ein rhan. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn ddefnyddiol i bobl sy’n ailgylchu yn barod, ac rydym yn gobeithio ei fod yn annog y preswylwyr hynny sydd ddim yn ailgylchu i gymryd rhan.”

O le allai gasglu’r bagiau a’r sachau?

Gallwch glicio yma i weld y rhestr lawn o leoliadau sy’n cadw’r bagiau bin bwyd a’r sachau glas am ddim.

Rydym yn parhau i ychwanegu mwy o leoliadau ar ein rhestr gynhwysfawr felly os welwch chi un o’n posteri mewn lleoliad yn eich hymyl chi gallwch eu casglu oddi yno hefyd.

Ffyrdd eraill o gael gafael ar fagiau bin bwyd a sachau glas

Peidiwch ag anghofio y gallwch barhau i gael eich bagiau bin bwyd am ddim drwy glymu bag bin bwyd gwag i handlen eich bin bwyd ar ddiwrnod casglu a bydd y criw ailgylchu yn gadael rholyn newydd i chi.

Caddy food waste recycling liner

Mae’r criwiau ailgylchu yn cario sachau glas ar eu cerbydau hefyd rhag ofn bod rhywun angen un, felly gallwch ofyn i un o’r tîm am sach newydd y tro nesaf y byddan nhw’n casglu o’ch stryd.

Archebu bocsys ailgylchu newydd

Os bydd unrhyw un o’ch bocsys ailgylchu yn cael eu difrodi neu’n mynd ar goll, gallwch archebu rhai newydd am ddim yma. Os felly, byddwn yn eu dosbarthu i chi gynted ag y gallwn.

I gael mwy o wybodaeth am ailgylchu yn Wrecsam, ewch i wrecsam.gov.uk/ailgylchu

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL