Wrexham Council Community Support Work

Ydych chi erioed wedi dyheu am swydd sy’n rhoi boddhad, lle mae eich gwaith yn effeithio’n gadarnhaol ar bobl yn eich cymuned?

Os ydych chi, gall hyn fod yn ddelfrydol i chi….gan fod gennym ni nifer o leoedd ar gyfer gweithwyr cefnogi parhaol a dros-dro.

Ond i wneud y swydd yma’n dda, bydd angen pentwr o frwdfrydedd arnoch, digon o angerdd ac ynni yn ogystal ag ymrwymiad gwirioneddol i’ch gwaith…

Ydi hyn yn ymddangos yn debyg i chi?

Mae ein gweithwyr cefnogi yn helpu pobl i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain.

Maent yn garedig a gofalgar ac yn darparu cymorth i bobl gydag anableddau dysgu, synhwyraidd a chorfforol. A’r hyn sy’n sylfaenol ydi eu bod yn gwneud gwahaniaeth enfawr i lawer o fywydau.

Mae’n swydd bwysig iawn.

Os ydych yn unigolyn gofalgar a allai ffynnu gyda’r cyfrifoldeb hwn, darllenwch fwy os gwelwch yn dda…

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Ond dydw i erioed wedi gwneud y math yma o waith o’r blaen?

Does dim bwys am hynny! Mae yna hyfforddiant rhagorol mewn grym i’ch dysgu. Yr hyn sy’n bwysig yw chi fel unigolyn a’ch cymeriad.

Bydd angen Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 (neu gyfatebol) arnoch, felly os nad yw hwn gennych chi eisoes, bydd angen i chi astudio ar ei gyfer o fewn amserlen a gytunir os yw eich cais yn llwyddiannus.
Hefyd mae sgiliau cyfathrebu da yn angenrheidiol!

Mae yna gyfleoedd datblygu gwych a byddwch yn derbyn cefnogaeth gan reolwyr ymroddedig.

Er mwyn rhoi gwell cipolwg ar yr hyn mae bod yn weithiwr cefnogi yn ei olygu, dyma ychydig o gyngor gan un o’n staff…

Pam ddes i yn weithiwr cefnogi…

“Cyn y rôl yma roeddwn yn gweithio mewn archfarchnad am saith mlynedd ochr yn ochr â fy astudiaethau. Wedi i mi raddio, fel nifer o bobl, roeddwn yn ddryslyd ynglŷn â beth yn union roeddwn i eisiau ei wneud.

“I ddechrau wrth gwrs rhesymau ariannol wnaeth i mi ddechrau chwilio am swyddi – ond mae gwaith cefnogi yn wahanol gan mai bywyd unigolyn arall yw’r swydd mewn gwirionedd. Yn fuan iawn newidiodd hyn fy mhersbectif ynglŷn â ‘gwaith’ – ac nid ‘fi’ oedd yn bwysig bellach.

“Y peth gorau am hyn yw y gallaf ddefnyddio’r holl ddoniau/diddordebau/sgiliau yr wyf wedi eu casglu, a’u defnyddio yn greadigol o fewn gwaith cymorth. Rwyf wedi cael cefnogaeth aruthrol gan fy rheolwr ac wedi gallu sefydlu grŵp cerddoriaeth i oedolion gydag anableddau dysgu – sy’n gyfle i bobl ymuno â band neu roi cynnig ar wahanol offerynnau.

“Y gallu hwn i gyflwyno fy niddordebau fy hun a phethau rwyf yn angerddol ynglŷn â nhw a gweld eraill yn elwa o hynny sy’n creu’r boddhad yn y swydd, boddhad nad ydw i erioed wedi ei brofi o’r blaen.

“O ran teithio, rwyf wedi cael y cyfle i gefnogi unigolyn i fynd ar wyliau – oedd yn llawer o hwyl iddo ef ac i minnau!

“Fe ofynnais i gael fy nghyflwyno i dai gwahanol ac fe helpodd fy rheolwr fi i wneud hynny, ac felly rwyf wedi cael y fraint o gefnogi llawer o bobl wahanol.

“Ers dechrau gwaith cefnogi rwy’n teimlo mod i’n well unigolyn, mae’r gallu i gefnogi pobl gyda gweithgareddau ac annog hwyl a chyffro ym mywyd dyddiol unigolyn arall yn wych i mi – dyma’r swydd orau yn y byd.”

Diwrnod agored

Mae yna ddiwrnod agored yn Nhŷ Pawb ar Fedi 12. Felly os hoffech fwy o wybodaeth, ewch yno rhwng 10am a 2pm ac fe fyddwch yn gallu cwrdd â’r tîm.

I weld y disgrifiad swydd yn llawn ac i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod os gwelwch yn dda.

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch