laptop

Mae e-bost twyll yn mynd o amgylch ar hyn o bryd ac mae ein Swyddogion Safonau Masnach yn gofyn i chi fod yn wyliadwrus oherwydd gallai olygu eich bod yn colli llawer iawn o arian.

Mae’r e-bost yn ymddangos fel petai wedi cael ei anfon gan awdurdodau trwyddedu teledu ac yn defnyddio penawdau megis “correct your licensing information” neu “your TV License expires today”

Gall ofyn i chi wirio eich manylion talu, yn cynnwys manylion banc a gofyn hefyd am bethau fel cyfenw eich mam cyn priodi a’ch dyddiad geni.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Mae’r Awdurdod Trwyddedu Teledu wedi cyhoeddi’r cyngor canlynol ar sut i ddweud os yw’r e-bost yr ydych wedi ei dderbyn yn ddilys neu’n dwyll.

Ni fyddent yn:

Anfon e-bost atoch i ddweud bod gennych hawl am ad-daliad.

Gofyn i chi dalu mwy am ein gwasanaethau, e.e. wrth brynu trwydded neu newid eich manylion.

Byddent bron bob amser yn defnyddio un o’r cyfeiriadau e-bost canlynol:

donotreply@tvlicensing.co.uk

no-reply@tvlreminders.co.uk

Ar adegau, byddent yn cydweithio â chwmnïau eraill i anfon negeseuon e-bost. Mae’r cwmnïau hyn yn cynnwys InfoBase-X ac Acxiom Limited, a allai anfon e-bost i chi – ar ran Trwyddedu Teledu – o Infobase-XConsumer@dm-uk1.com.

Gwirio llinell testun yr e-bost

Dylai unrhyw beth sy’n dweud “Action required”, “Security Alert”, “System Upgrade”, “There is a secure message Waiting for you”, ac ati, gael eu trin fel rhai amheus.

Gwiriwch fod y dolenni yn mynd i’r wefan Trwyddedu Teledu

Os ydych ar gyfrifiadur, rhowch y llygoden dros y dolenni yn yr e-bost (ond peidiwch â chlicio arnynt) i weld eu cyrchfan a gwirio’r cyfeiriad gwe yn ofalus. Os nad allwch roi llygoden dros y dolenni (e.e. os ydych chi’n defnyddio eich ffôn neu dabled) neu os nad ydych yn sicr beth i’w wneud, ewch yn syth i wefan Trwyddedu Teledu.

Gwiriwch am newid mewn arddull a chamgymeriadau sillafu neu ramadeg

Yn aml, mae twyllwyr yn cymryd negeseuon e-bost go iawn a’u haddasu. Edrychwch am newidiadau yn yr eirfa a ddefnyddir, yn arbennig os yw’n ymddangos yn rhy anffurfiol neu gyfarwydd.

A oes unrhyw gamgymeriadau sillafu, atalnodau llawn coll neu gamgymeriadau gramadeg eraill?

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR