Social Services Wrexham

Mae’n rhaid i bob cyngor yng Nghymru gyhoeddi adroddiad am ei Wasanaethau Cymdeithasol ar ddiwedd bob blwyddyn ariannol.

Y nod yw gwerthuso pa mor dda y darparwyd ein gwasanaethau, a thynnu sylw at unrhyw welliannau sy’n ofynnol.

Hefyd mae’n gyfle i esbonio sut rydym yn bwriadu helpu pobl dros y flwyddyn i ddod – pobl y mae arnynt angen cymorth a chefnogaeth, a gofalwyr a allai fod angen ein cymorth ni.

Rydym nawr angen eich cymorth chi i gwblhau Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

TMae’r ffordd rydym ni’n darparu Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael effaith enfawr ar fywydau pobl, ond mae’r heriau rydym yn eu hwynebu yn fwy nag erioed.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Felly mae hon yn ddogfen bwysig iawn a hoffem wybod eich barn chi – am y pethau rydym wedi eu gwneud, a’r pethau rydym yn dweud y byddwn yn eu gwneud.

Mae’n bwydo i’r Ddeddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol, a’i nod yw gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru – cynorthwyo i greu gwlad yr ydym i gyd yn dymuno byw ynddi. Yn awr, ac yn y dyfodol.

Os ydych yn defnyddio ein gwasanaethau neu’n adnabod rhywun sydd (neu fod gennych ddiddordeb yn y gwaith rydym yn ei wneud), dyma eich cyfle i roi eich barn.

Gallwch lawrlwytho’r drafft yn defnyddio’r ddolen isod ac anfon eich sylwadau neu gwestiynau drwy e-bost erbyn dydd Gwener, 29 Mai 2020.

http://www.yourvoicewrexham.net/project/489?language=cy

Email: socialservicescustomerfeedback@wrexham.gov.uk

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19