Mae’n bwysig iawn ein bod ni’n gwybod pa mor dda yw ein darpariaeth gofal cymdeithasol.

Pan mae pobl yn meddwl am y Cyngor a beth rydyn ni’n ei wneud, maen nhw’n aml yn meddwl am y pethau amlwg iawn fel gwagu biniau, trwsio tyllau yn y ffordd, ysgolion a llwyth o wasanaethau eraill sy’n rhan o’n bywydau bob dydd, ac sydd i’w gweld mewn gwahanol gymunedau.

Ond mae gwaith ein Gwasanaethau Cymdeithasol yn enghraifft wych o’r pethau llai amlwg. Maen nhw’n wasanaethau sy’n llai amlwg i’r bobl nad ydynt eu hangen – ond sy’n gwneud gwahaniaeth enfawr i’r rheiny sydd.

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

Mae ein timau gofal cymdeithasol yn gwneud llawer o waith pwysig iawn – maen nhw’n helpu pobl gyda llawer o bethau cymhleth ac anodd. Maen nhw’n helpu pobl gyda heriau mawr mewn bywyd, gan orfod delio gyda demograffeg ac adnoddau sy’n newid o hyd.

Ond maen nhw’n parhau i wneud gwahaniaeth i fywydau ar draws Sir Wrecsam ac maen nhw’n cymryd barn a phrofiadau’r rhai maen nhw’n eu helpu i ystyriaeth.

Gan gofio’r uchod, bob blwyddyn mae’n rhaid i’r Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol lunio adroddiad yn adolygu’r gwasanaethau.

Mae’r adroddiad yn adolygiad blynyddol o bob dim rydyn ni’n ei wneud yn gyffredinol o ran Gwasanaethau Cymdeithasol – i blant ac oedolion.

Mae rhan o’r adroddiad yn edrych ar farn y rhai sy’n derbyn gofal a’u gofalwyr, gan edrych ar nifer o arolygon y bu i ni eu cynnal gyda grwpiau allweddol y llynedd.

Mae’r adroddiad hefyd yn mesur perfformiad ein gwasanaethau yng nghyd-destun y chwe amcan lles sydd wedi’u hamlinellu yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sef:

  1. Gweithio gyda phobl i ddiffinio a chyd-gynhyrchu canlyniadau lles personol y mae pobl yn dymuno eu cyflawni.
  2. Gweithio gyda phobl a phartneriaid i amddiffyn a hyrwyddo iechyd corfforol a meddyliol pobl a’u lles emosiynol.
  3. Amddiffyn a diogelu pobl rhag camdriniaeth, esgeulustod neu niwed.
  4. Annog a chefnogi pobl i ddysgu, datblygu a chymryd rhan mewn cymdeithas.
  5. Cefnogi pobl i ddatblygu a chynnal perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol iach yn ddiogel.
  6. Gweithio gyda a chefnogi pobl i wella eu lles economaidd, cael bywyd cymdeithasol a byw mewn llety addas sy’n diwallu eu hanghenion.

Yn ogystal â llunio’r adroddiad, mae’r cynghorwyr hefyd wedi gallu trafod y mater i sicrhau eu bod yn gwybod sut mae ein gwasanaethau’n gweithredu, a gallant awgrymu unrhyw newid y maen nhw’n credu sydd ei angen.

Aeth yr adroddiad ger bron pwyllgor craffu yr wythnos ddiwethaf a bydd rŵan yn mynd ger bron y Bwrdd Gweithredol.

Bydd aelodau’r Bwrdd Gweithredol yn ystyried Adroddiad y Cyfarwyddwr yn eu cyfarfod nesaf ddydd Mawrth 9 Gorffennaf. Gallwch wylio’r gwe-ddarllediad byw yma.

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma

DWI ISIO MYNEGI FY MARN!DOES DIM OTS GEN