Mae gennym fwy na dwy fil o garejys ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, a gallwch rentu un p’un a ydych chi’n un o denantiaid y Cyngor neu beidio (ond rhoddir blaenoriaeth i denantiaid y Cyngor sy’n gwneud cais).

Ar hyn o bryd mae gennym garejys ar gael i’w rhentu yn y mannau canlynol:

Cartrefle, Queensway, Smithfield, Whitegate a Wynnstay, Pontfadog, Rhosymedre, Acton, Bryn Offa, Stansty, Rhosnesni, Rhosddu, Little Acton, Hightown, Maesdre, Owrtyn, Llannerch Banna, Maelor, Gwersyllt, Johnstown, Penycae, Ponciau a Southsea.

Beth fedraf ei wneud gyda’r garej?

Fe gewch chi ddefnyddio’r garej i gadw cerbyd modur preifat, beiciau modur, beiciau, pabell ar drelar neu unrhyw bethau eraill (ar yr amod nad oes dim a allai fynd ar dân).

Faint mae’n ei gostio i rentu garej gan y Cyngor?

Codir £8.08 bob wythnos ar denantiaid y Cyngor rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2020. Dylid talu hwn yn wythnosol ar yr un pryd â rhent y tŷ cyngor.

I rai nad ydynt yn denantiaid y Cyngor, codir £118.72 gan gynnwys TAW bob tri mis.

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

A fedraf rentu mwy nag un garej?

Efallai y cewch chi rentu mwy nag un garej os ydych chi wedi talu’ch rhent yn brydlon. Gallwhc gael hyd at ddwy garej os oes nifer fawr o bobl ar y rhestr aros, a hyd at dair ohonynt mewn ardaloedd lle nad oes galw mawr amdanynt.

Sut allaf i wneud cais am garej?

Gallwch naill ai wneud cais ar-lein neu ofyn am ffurflen gais ar bapur yn eich swyddfa dai leol.

Beth sy’n digwydd wedi imi wneud cais?

Mewn rhai ardaloedd nid oes galw mawr am y garejys ac felly gallech gael cynnig un yn syth bin, ond fel arall byddwch yn mynd ar restr aros.

Cynigir pob garej yn gyntaf i’r sawl sydd wedi bod hiraf ar y rhestr aros. Rhoddir blaenoriaeth i denantiaid y Cyngor, ond os nad oes rhai wedi ymgeisio, caiff pawb arall eu hystyried yn nhrefn dyddiadau’r ceisiadau.

Pan ddaw eich tro chi i gael garej fe anfonwn lythyr atoch i gadarnhau hynny. Byddwn hefyd yn anfon amodau tenantiaeth y garej a bydd arnoch angen llofnodi’r ddogfen cyn ichi fedru dod i nôl yr allweddi.

Beth os oes angen trwsio’r garej?

Pan fyddwch chi’n rhentu garej gan y Cyngor, mae ein gwasanaethau tai ni’n gwneud yr holl waith trwsio. Bydd yn rhaid ichi dalu’r costau os caiff unrhyw ddifrod i’r garej ei achosi’n ddamweiniol, yn fwriadol neu gan esgeulustod ar eich rhan chi, neu gan rywun arall sy’n byw ar eich aelwyd, ymwelwyr, anifeiliaid anwes neu gontractwyr yr ydych chi’n eu cyflogi.

Hoffech chi gael mwy o wybodaeth am garejys yn lleol? Cysylltwch â’ch swyddfa dai leol.

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN