Bob blwyddyn, rhaid i ni adolygu ein perfformiad ar draws nifer o feysydd lle mae’r Cyngor yn gweithio – meysydd fel addysg, gofal cymdeithasol i oedolion, yr amgylchedd, priffyrdd, yr economi ac eraill.

Mae canlyniadau’r adolygiadau hynny yn cael eu cyhoeddi yn ein Hadroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllun y Cyngor.

Mae adroddiad eleni bellach ar gael yma.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Beth sydd yn yr Adroddiad Perfformiad Blynyddol?

Mae’n mesur ein perfformiad yn erbyn ein 6 Amcan Lles a Blaenoriaethau Gwella yng Nghynllun y Cyngor 2021-2023 ac mae’n darparu asesiad cyffredinol o bob un:

 • Datblygu’r economi
 • Sicrhau Cyngor modern a chryf
 • Sicrhau bod pawb yn ddiogel
 • Gwella addysg uwchradd
 • Gwella’r amgylchedd
 • Hybu iechyd a lles a (gyda phwyslais ar wella gofal cymdeithasol i blant)

Nid yw’n synod bod adroddiad eleni yn tynnu sylw at y gwaith sylweddol a wnaed i adfer ar ôl y pandemig a sut rydym ni’n dod allan ohoni’n gryfach yn cynnwys creu adferiad cadarn a dod yn fwrdeistref sirol fwy gwyrdd a chynhwysol.

Mae’r adroddiad yn nodi asesiad cyffredinol o bob blaenoriaeth ac mae’n dangos y prif gyflawniadau.

Datblygu’r economi – Fe wnaethom sicrhau statws dinas, a Wrecsam oedd yr unig ymgeisydd o Gymru i gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Dinas Diwylliant 2025. Er bod y pandemig wedi parhau i effeithio ar Dîm Cymorth i Fusnesau, maent wedi parhau i weithio gyda busnesau a rhoi cyngor iddynt a’u cynorthwyo i gael gafael ar gyllid y llywodraeth.  Gan edrych tuag at y dyfodol, derbyniodd Safle Treftadaeth y Byd £13.3 miliwn drwy gyllid Cronfa Ffyniant Bro a £220,000 o Gyllid Adfywio Cymuned, bydd hanner ohono’n cefnogi ailbwrpasu eiddo canol y dref.

Sicrhau Cyngor modern a chryf – Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i  ddarparu’r ‘Rhaglen Ffyrdd Modern o Weithio’ sydd yn trawsnewid ein harferion gwaith drwy ddarparu amgylcheddau gwaith gwell, mabwysiadu technoleg ac atebion digidol newydd, gwneud ein gwaith yn fwy cynaliadwy yn y tymor hir ac yn herio’r diwylliant mewn perthynas â’r ffordd y mae’r Cyngor yn gweithio.  Bu yna gynnydd sylweddol yn y nifer o wasanaethau sydd ar gael ar-lein ac mae’r nifer o gwsmeriaid sydd yn teimlo ei bod hi’n haws cael gafael ar wasanaethau’r  Cyngor wedi parhau yn uwch na 90%.  Bu yna gynnydd o 42% yn y nifer o weithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu a gynhaliwyd drwy Eich Llais Wrecsam a’r roedd oedran yr ymatebwyr yn cyd-fynd yn agosach â’r boblogaeth gyffredinol nag yn y flwyddyn flaenorol.

Sicrhau bod pawb yn ddiogel – Drwy flaenoriaethu’r bobl ddiamddiffyn, rydym wedi sicrhau cartrefi i bobl sy’n ffoi gwledydd megis Syria, Affganistan ac Wcráin, ac wedi defnyddio grantiau cyfalaf i ddefnyddio cartrefi gwag eto.  Rydym wedi cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru yn gynnar. Mae 13 o gartrefi newydd wedi cael eu hadeiladu ym Mhlas Madoc a bydd tenantiaid yn symud i mewn yn fuan.  Mae’r nifer o bobl sy’n cysgu allan wedi gostwng ac rydym ni’n parhau gyda’n gwaith estyn allan i flaenoriaethu’r grŵp yma i gadw’r niferoedd mor isel â phosibl. Mae cyllid gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd a sefydliadau trydydd sector wedi darparu strydoedd diogel ac amgylchedd mwy diogel i ferched yn benodol trwy osod Teledu cylch caeëdig, tocio a chael gwared ar lystyfiant sydd wedi gordyfu mewn mannau cyhoeddus allweddol ac agor Hafan y Dref yn amlach.

Gwella’r amgylchedd – Rydym wedi cymeradwyo ein Cynllun Datgarboneiddio sydd yn ymateb i gyfleoedd a heriau newydd. Rydym wedi sicrhau grantiau o dros £640,000 i nifer o brosiectau allweddol yn cynnwys pecyn Teithio Llesol Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam a choridor Ffordd yr Wyddgrug.  Mae ein cyfraddau ailgylchu a chompostio yn parhau’n uchel ac rydym ni’n rhagori’n hawdd ar dargedau Llywodraeth Cymru yn y maes yma.

Gwella addysg uwchradd – Rydym ni’n parhau i gydweithio i gefnogi gwelliannau addysg a’r bobl ifanc hynny sydd yn ddiamddiffyn er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i gael eu cynnwys yn system yr ysgol.  Mae pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd yn cael ei adolygu gan dri phennaeth sydd ar secondiad ac rydym ni’n parhau i gefnogi ysgolion i wella presenoldeb. Rydym wedi ailstrwythuro ein gwasanaeth i gefnogi gwelliant ysgolion yn well ac i gefnogi’r deilliannau i’n plant a’n pobl ifanc.

Hybu iechyd a lles – Fe wnaethom gydnabod bod iechyd da (corfforol ac iechyd meddwl) a lles yn un o’r pethau pwysicaf y gall unigolyn ei gael ac mae’n effeithio ar gymaint o rannau eraill o’u bywyd.   Fe wnaethom addo canolbwyntio ar ataliaeth ac ymyrraeth gynnar. Fe wnaethom flaenoriaethu gwasanaethau gofal cymdeithasol plant yn hanfodol i sicrhau ein bod yn cynnal ein taith tuag at welliant, gyda golwg ar ddarparu’r lefel gywir o ofal a chefnogaeth, lle mae pob plentyn yn teimlo’n ddiogel ac yn ddiogel ac yn cael y cyfle i gyrraedd eu potensial.   Fe wnaethom gytuno ar y Fframwaith Atal a Chymorth Cynnar a sefydlu Partneriaeth Atal a Chymorth Cynnar gan edrych ar ddatblygu ein Strategaeth.  Fe wnaethom adnewyddu ein Safon Aur Iechyd Corfforaethol gan dderbyn sylwadau cadarnhaol am ein gwaith a’n dull o gefnogi lles drwy amrywiaeth o fentrau.

Dywedodd y Cyng. Mark Pritchard,  Arweinydd y Cyngor, “Nid oes amheuaeth bod y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn heriol wrth i ni ddod allan o’r pandemig.  Ond mae hi wedi bod yn flwyddyn gyffrous hefyd gan ennill Statws Dinas, bod yr unig ymgeisydd o Gymru i gyrraedd rownd derfynol Dinas Diwylliant a gwobrau Amgueddfa y Flwyddyn y Gronfa Gelf.

“Rydym ni’n parhau’n bositif ein bod wedi ac y byddwn ni’n parhau i wella ac adeiladu bwrdeistref sirol lwyddiannus, cadarn, cynhwysol a gwyrdd.  Fe fydd yna heriau pellach o’n blaenau, ond rydw i’n hyderus gyda chymorth ein staff, partneriaid a phreswylwyr y gallwn ni greu cymuned i fod yn falch ohoni.”

Yn ystod 2021/22 fe wnaethom ni gyhoeddi ein cynlluniau ar gyfer blwyddyn olaf Cynllun y Cyngor – rydym wedi edrych eto ar ein blaenoriaethau a’r prosiectau a gweithgareddau rydym wedi’u rhoi ar waith i’w darparu nhw.

Ein Blaenoriaethau ar gyfer 2022-23

 • Datblygu a datgarboneiddio ein hamgylchedd
 • Datblygu’r economi
 • Sicrhau bod pawb yn ddiogel
 • Sicrhau Cyngor modern a chryf
 • Gwella addysg uwchradd
 • Hybu iechyd a lles da (gyda phwyslais ar wella Gwasanaethau Plant)

Cynllun y Cyngor 2020-2023

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH