Yn y cyfnod diweddar, bu’n rhaid i fusnesau feddwl am ffyrdd newydd o weithredu mewn modd mwy ecogyfeillgar, ond mae un siop goffi yn Wrecsam yn gadael cwmnïau eraill llawer mwy ymhell ar eu holau gyda dull arloesol.

Symudodd Blank Canvas i hwb celfyddydau gwerth miliynau o bunnoedd Wrecsam yn Ebrill, wedi bod â safle blaenorol yng ngorsaf bysiau’r dref. Credai’r cyd-berchennog, Andy Gallanders, fod yr uned wedi cyflawni ei photensial. Bellach, yn Tŷ Pawb, maent yn un o’r prosiectau newydd mwyaf cyffrous yng Ngogledd Cymru.

“Mae wedi bod yn dda iawn. Mae’n deg dweud fod y safle newydd yn cael ei draed dano yn ara deg.

“Rydan ni wedi bod yn gefnogol o’r prosiect ers ei gyhoeddi gwpl o flynyddoedd yn ôl, ac roedden ni’n gwybod ein bod ni’n awyddus i fod yn rhan ohono. Roedden ni’n ymwybodol y byddai heriau, ond ar yr un pryd rydan ni’n gwybod mai dyma’r math o gyfleuster y mae ar Wrecsam ei angen”.

Mae sawl lle i brynu coffi ar wasgar ar draws y dref – yn fusnesau bychain, lleol neu yn siopau cadwyn cenedlaethol – ond mae Blank Canvas yn sicr wedi mynd at eu gwreiddiau moesegol a gwneud hanes yn y broses gyda’u cwpanau coffi sy’n compostio’n llwyr. Mae’r hanes wedi cyrraedd penawdau cenedlaethol yn y misoedd diwethaf a bellach mae’r bois o Dŷ Pawb yn arwain y ffordd wrth warchod y blaned.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

“Hyd y gwyddwn i, ni ydi’r unig siop goffi yn Wrecsam gyfan i gynnig cwpan a chaead sydd ill dau yn compostio gant y cant” datgelodd Andy.

“Gyda llawer o gwpanau ecogyfeillgar, dim ond un neu ddwy ffatri yn y DU sy’n eu prosesu, ac mae’r tebygolrwydd y caiff y gwpan yna ei danfon i’r lle cywir yn filiwn i un. Gyda’n cwpanau ni, o leia eich bod chi’n gwybod – o’i roi mewn bin – y bydd yn pydru, felly unwaith yr oeddem ni’n gwybod fod y cwpanau yma yn compostio, fe ddewision ni nhw dros frandiau eraill y gellir eu hailgylchu ond sy’n dal i orfod mynd drwy’r un broses.”

Nid yn unig y broblem gyda chwpanau – a fydd hefyd yn cael eu defnyddio yn eu siop arall, Bank Street Coffee, o’r wythnos nesaf ymlaen – y mae Blank Canvas yn ceisio cael gwared arni. Ers peth amser, maent hefyd wedi bod yn cymryd camau i wneud yn siŵr eu bod yn cael y defnydd gorau o bopeth, gan gynnwys eu hen ffa coffi a’u ffynhonnell o laeth.

“Mae’r llaeth yn dod o Tomlinson’s ym mhentre’r Mwynglawdd, ac mae gennym ni berthynas waith wych â’r tîm yn fan’no. Mi wnaethom ni ddewis y llaeth yna am ein bod ni’n awyddus i’w gael mewn cydau yn hytrach na’r cynhwysyddion plastig, yn bennaf am ei fod o’n golygu llai o sbwriel ac felly llai o dirlenwi.

“Rydan ni’n rhoi’r gwaddol coffi i ffwrdd am ddim am fod maethynnau yn dal i fod ynddo. Mi wnaethom ni ddod at ein gilydd un diwrnod a gofyn – pam ein bod ni’n gwneud yr holl bethau yma pan y gallwn ni gymryd camau ychwanegol? Ers gwneud hynny mae’n cwsmeriaid ni wedi gweld gwahaniaeth.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

“Rydan ni’n cael ein coffi o rostfa o’r enw Neighbourhood. Tydyn nhw ddim yn fusnes Masnach Deg, ond maen nhw’n talu prisiau gwell na Masnach Deg yn uniongyrchol i ffermwyr. Dyna un o’r rhesymau dros eu dewis nhw”.

Mae Andy a’i bartner busnes, Phil, ill dau yn falch o fod yn rhan o’r gymuned yn Wrecsam, ac maent yn ymwneud â llawer o ddigwyddiadau yn y dref. Maent yn ymwybodol iawn o fanteision bod mewn lleoliad mor arbennig. Mae gan Ogledd Cymru lu o opsiynau a chyfleoedd, rhywbeth y maent yn hapus iawn i fod yn ffynnu yn ei ganol.

“Rydan ni mor lwcus yng Ngogledd Cymru fod gennym ni, o fewn deng neu ugain munud, y gorau o ddau fyd – y tiroedd amaethyddol hyfryd, ac yna Lerpwl a Manceinion ar yr ochr arall. Mae hynny’n golygu y gallwch chi gael gafael ar gynnyrch gwych yn hawdd iawn.

“Rydan ni hefyd yn cael ein siocled poeth gan hogyn sydd wrthi yn yr Eglwys Wen – eto, lawr y ffordd. Mae o’n gynnyrch gwych ac rydan ni’n gwybod gan bwy mae o’n dod, ac yn nabod y teulu. Rydach chi wir yn teimlo eich bod chi’n rhan o’r gadwyn fawr yma”.

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION