Schools

Rydym yn gyffrous iawn wrth gyhoeddi ein bod yn chwilio am bennaeth i arwain ein hysgol cyfrwng Cymraeg mwyaf newydd, a fydd yn darparu addysg i blant rhwng 3 ac 11 oed.

Bydd yr ysgol, a leolir yn ardal Borras o ganol y dref, yn agor i ddisgyblion yn nhymor yr hydref 2022, ac rydym am i’n pennaeth newydd fod yn rhan o’r paratoadau fydd yn arwain i fyny at yr agoriad.

Allech chi fod yn bennaeth ein hysgol cyfrwng Cymraeg newydd?

Mae’r Corff Llywodraethol Dros Dro yn edrych i benodi arweinydd gyda gweledigaeth gadarn dros addysg Gymraeg o fewn y sir, a brwdfrydedd heintys fydd yn ein gallogi i dyfu fel ysgol dros y blynyddoedd nesaf.

Gallwn gynnig:

  • Adeilad newydd ei ailwampio i greu amgylchedd ddysgu symbylus a deniadol
  • Corff llywodraethol dros dro cefnogol a rhagweithiol
  • Cyfle prin i sefydlu ysgol newydd sbon, gan gynnwys penodi staff
  • Cyfle i fod yn rhan o rwydwaith lleol wrth i ni gydweithio i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam

Rydym yn chwilio am bennaeth sydd:

  • Wedi ei ysgogi ac wedi ymrwymo i ddatblygu a hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg yn y gogledd ddwyrain
  • Yn ymarferydd rhagorol gyda hanes profedig o godi safonau a gweledigaeth glir o addysgu a dysgu o safon uchel i bawb
  • Yn gallu ysgogi, ysbrydoli ac ennyn hyder yng nghymuned yr ysgol, gan ddangos sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog
  • Yn fodel rôl cadarnhaol, yn gallu meithrin perthynas gadarnhaol gyda rhieni / gofalwyr / y gymuned leol
  • Wedi ei ysgogi ac wedi ymrwymo i ddatblygu potensial llawn pob plentyn drwy weithgareddau cwricwlaidd ac allgyrsiol, gan wneud dysgu yn brofiad hapus
  • Am arwain yr ysgol i weithredu’r cwricwlwm newydd a’r fframwaith ADY


“Angerdd dros addysg”

Dywedodd y Cyng Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg Cyngor Wrecsam: “Mae hwn yn gyfle gwych i bennaeth wneud eu marc trwy helpu i ffurfio dyfodol ysgol newydd sbon. Os ydych chi’n gymwys, yn angerddol dros addysg, a’ch bod chi’n teimlo y gallwch arwain yr ysgol at lwyddiant, rydym yn edrych ymlaen at gael eich ffurflen gais wedi’i llenwi.”

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd, dydd Iau, 13 Hydref.

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Mercher, 10 Tachwedd.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, ewch i weld y swydd-ddisgrifiad yn llawn.

Neu os ydych chi’n barod i wneud cais, cliciwch ar y botwm isod.

GWNEUD CAIS AR GYFER Y SWYDD