MUST CREDIT GINGER PIXIE PHOTOGRAPHY IF USED IN PRINT OR SOCIAL MEDIA.

Lansiodd yr Athro Chris Baines, un o amgylcheddwyr annibynnol mwyaf blaenllaw’r DU ac Is-Arlywydd yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Rwydwaith Busnes Amgylchedd newydd i Wrecsam ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam ar 9 Chwefror.

Gyda chynulleidfa o dros 50 o bobl o dros 30 sefydliad ar draws ardal Wrecsam, amlinellodd yr Athro Baines ei achos busnes ar gyfer gwarchod natur ar ein stepen drws.

Dywedodd: “Mae’r Ystâd Ddiwydiannol yn un o’r rhai mwyaf yn Ewrop, ond mae hefyd yn cynnwys rhwydwaith pwysig o gynefinoedd bywyd gwyllt sy’n cefnogi ystod eang o anifeiliaid.

“Mae rhywogaethau pwysig sydd i’w canfod yma yn cynnwys llygoden bengron y dŵr, y dyfrgi, rhywogaethau amrywiol o’r ystlum, gloÿnnod byw o’r math Gwibiwr Brith a’r math Gwibiwr Llwyd, madfall ddŵr gribog, y dylluan wen a Glas y Dorlan. Mae cornicyllod yn nythu ar doeon yr unedau diwydiannol hyd yn oed.”

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Roedd Makena Lohr, o’r Ganolfan Gofal Iechyd Cynaliadwy hefyd yn esbonio yn y digwyddiad sut y gall mannau gwyrdd wella lles yn y gweithle ac arddangos prosiect Coedwig GIG a’r momentwm mae’n ennill ar draws y DU: “Mae cyfoeth o dystiolaeth yn cysylltu mannau gwyrdd gydag iechyd a lles gwell. Mae Coedwig GIG yn gweithio gyda sefydliadau gofal iechyd i agor eu mannau gwyrdd i gymunedau lleol ac i hybu gwell defnydd o’r amgylchedd naturiol gan staff a chleifion.”

Ar lefel fwy lleol, dywedodd Jonathan Hulson o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, wrth y gynulleidfa am Brosiect Tirluniau Byw Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam: “Mae Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam yn cynnig cyfle gwych i integreiddio busnes, diwydiant a phobl yn iawn gyda bywyd gwyllt mewn amgylchedd waith ac mae potensial i fod yn safle batrwm, ar gyfer integreiddiad llwyddiannus y tri philer o ddatblygiad cynaliadwy: Cymdeithasol, Economaidd ac Amgylcheddol, a allai fod o help yn gosod Cymru ar flaen datblygiad cynaliadwy o’r fath yn Ewrop.”

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

Esboniodd Kieran Foody, Rheolwr Amgylcheddol Rowan Foods ar yr ystâd ddiwydiannol sut mae eu cwmni wedi elwa o weithio gydag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ar y prosiect ac amlinellodd Ed Lawrence o United Utilities y gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau i’w helpu i ddiogelu ansawdd dŵr.

Mae’r grŵp rhwydweithio newydd hwn wedi cael ei sefydlu gan Dîm Busnes a Buddsoddi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac wedi derbyn nawdd ar gyfer y prosiect hwn drwy Raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Bydd y digwyddiad nesaf yn cael ei gynnal ym mis Medi, am ragor o wybodaeth ar hyn a rhwydweithiau busnes eraill ar draws Wrecsam cysylltwch â’r Tîm Busnes a Buddsoddi ar 01978 667300 neu anfonwch neges e-bost i business@wrexham.gov.uk

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT