Bar with drinks

Cymryd camau gweithredu yn erbyn bar yng nghanol y dref, ac erfyn ar fusnesau a chwsmeriaid i gadw at y rheolau i ddiogelu Wrecsam…

Fel Cyngor rydym ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi busnesau lleol yn ystod y pandemig.

Mae’n wych gallu dweud bod y rhan fwyaf o fusnesau yn rheoli’r risgiau yn dda, ac yn cadw staff a chwsmeriaid mor ddiogel â phosibl.

Fodd bynnag, mae’n ddyletswydd arnom ni hefyd i ymyrryd pan fo busnes yn rhoi staff, cwsmeriaid a Wrecsam yn gyffredinol mewn perygl drwy beidio â chadw at fesurau diogelwch Covid-19.

Felly yr wythnos hon rydym ni wedi cyflwyno “hysbysiad gwella” i far Penny Black, Stryt yr Abad, Wrecsam.

Rydym ni wedi gwneud hyn yn defnyddio pwerau a roddwyd i gynghorau lleol dan y ddeddfwriaeth coronafeirws.

Mae’r eiddo wedi torri’r rheoliadau oherwydd:

  • Diffyg cadw pellter cymdeithasol ymysg cwsmeriaid.
  • Caniatáu i bobl yfed yn sefyll i fyny (mae’n rhaid i gwsmeriaid eistedd i lawr).
  • Cwsmeriaid ddim yn gwisgo masgiau pan nad ydyn nhw’n eistedd.
  • Gorlenwi.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Mae’n rhaid i ni weithredu

Rydym wedi casglu tystiolaeth drwy Deledu Cylch Caeëdig, aelodau’r heddlu yn ffilmio gyda chamerâu corff ac aelodau’r heddlu yn lygad-dystion i’r achosion, a’r busnes wedi cael ei rybuddio yn ddiweddar am achosion tebyg.

Meddai’r Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol Cyngor Wrecsam:

“Does arnom ni ddim eisiau rhoi hysbysiadau o’r fath i fusnesau, ond mae’n rhaid i bob sefydliad gadw at y rheolau er mwyn cadw Wrecsam yn saff.

“Rydym yma i helpu, ond os ydi pobl yn anwybyddu ein cyngor yna rhaid i ni weithredu ar hynny.

“Byddwn yn parhau i weithio gyda Penny Black i ddarparu arweiniad pellach ac i’w hannog nhw i wneud gwelliannau ar unwaith er mwyn cydymffurfio â’r rheoliadau.”

Dim busnesau yn unig… mae’n rhaid i bawb chwarae ei ran

Mae rôl gan bob un ohonom i’w gyflawni pan fyddwn allan yn bwyta ac yn yfed.

Meddai’r Cynghorydd Jones:

“Nid busnesau yn unig sydd â chyfrifoldeb i gadw canol y dref yn ddiogel a chroesawgar. Mae gennym ni fel cwsmeriaid ran bwysig i’w chwarae hefyd.

“Felly pan fyddwch chi’n mynd i dafarn, caffi neu fwyty, helpwch y staff drwy ddilyn y cyfarwyddiadau a chadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

“Mae’n hawdd colli ein pennau pan fyddwn ni’n mwynhau ein hunain, ond mae’n rhaid i ni gofio bod y feirws dal o gwmpas.”

Gwybodaeth ddefnyddiol

Os ydych chi’n rhedeg busnes yn Wrecsam a’ch bod chi’n ansicr ynghylch y rheoliadau Covid-19 diweddaraf a sut maen nhw’n effeithio arnoch chi, edrychwch ar wefan Llywodraeth Cymru.

Os oes arnoch chi angen rhagor o gyngor, cysylltwch â Chyngor Wrecsam.

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF