cooking, oil, recycling, centre

Bydd nifer ohonoch chi wedi bod yn ein canolfannau ailgylchu yn Wrecsam, ond hyd yn oed os nad ydych, mae’n debyg y bydd gennych ryw syniad am beth maent yn ei wneud.

Fe fyddwch yn siŵr o fod yn gwybod y gallwch ailgylchu pethau fel papur, gwydr, pren, gwastraff gardd ac eitemau trydanol yma – y pethau arferol – ond mae llawer mwy na hyn, a dweud y gwir.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, “Mae gennym ni dair canolfan ailgylchu yn Wrecsam ac mae pobl yn gallu dod â llu o bethau i’w hailgylchu iddynt. Dydi pawb ddim yn gwybod am yr ystod o ddeunyddiau y gallwn ni eu hailgylchu, felly rydyn ni’n ceisio dangos i bobl be’ ydi rhai o’r pethau ‘llai cyfarwydd’ yma.”

Beth ydyn nhw?

Er enghraifft, oeddech chi’n gwybod y gallwch ailgylchu olew coginio ym mhob un o’n canolfannau ailgylchu? Gallwch, wir. Mae gennym ni gynhwysydd arbennig ar gyfer hyn… siaradwch ag un o’r gweithwyr er mwyn iddynt ei agor i chi.

co

Mae’r un peth yn wir am olew injan, sydd hefyd â chynhwysydd arbennig ar ei gyfer.

Mae llawer mwy o bethau na fyddwch efallai yn gwybod eich bod yn gallu eu hailgylchu ar ein safleoedd hefyd. Dyma restr er mwyn i chi gael y darlun yn llawn 🙂

Batris

Rydyn ni’n derbyn pob math o fatris ar ein safleoedd… o fatris AA hyd at rai’r car! Os byddwch chi’n dod â batris car i ni, rhowch wybod i un o’n gweithwyr a byddant yn dod i’w dderbyn gennych.

Plastig caled/anhyblyg

Iawn, mae’n siŵr y byddwch chi’n gwybod ein bod yn derbyn plastig caled ac anhyblyg, ond ydych chi’n gwybod am bob math o blastig mae hyn yn ei gynnwys?

Yn ogystal â’r pethau rydych chi’n gyfarwydd â nhw, rydyn ni’n derbyn bordiau plastig Correx, landeri a phibelli PVC, cratiau, biniau ar olwynion, pibelli HDPE, bocsys plastig, cesys CD/DVD, bwcedi, dodrefn gardd a theganau.

Os yw eich dodrefn gardd a’ch teganau mewn cyflwr go lew, galwch ar un o’n gweithwyr gan y gallai siop ailddefnyddio Hosbis Tŷ’r Eos eu gwerthu nhw 🙂

Bylbiau golau

Efallai y byddwch chi’n gwybod am hwn, ond eto, mae hyn yn cynnwys pob math o fylbiau fel stribedi golau a thiwbiau fflworoleuol na fyddwch efallai yn gwybod ein bod yn eu derbyn!

Paent

Gallwch ddod â phob math o baent, p’un a yw’r tuniau’n wag neu ddim. Os nad ydych chi’n siŵr ble i’w rhoi, cofiwch ofyn i un o’r gweithwyr.

Cynwysyddion gwastraff peryglus

Dewch ag unrhyw gynwysyddion gwastraff peryglus yma, fel silindrau nwy, ond gofynnwn i chi roi gwybod i’n gweithwyr fel y gallant eich helpu.

Peidiwch byth â meddwl am roi un o’r rhain yn y gwastraff cyffredinol gan y gallai achosi tân wrth i ni drin y gwastraff.

Tecstilau

Gallwch ailgylchu pob math o ddefnydd tecstilau, cyn belled â’i fod yn lân ac yn sych. Mae hyn yn cynnwys bagiau llaw, beltiau, esgidiau, pob math o ddillad, cynfasau, llieiniau, blancedi, cyrtens, carthenni, gobenyddion a chwiltiau.

Y siop ailddefnyddio

Rydyn ni wedi sôn ychydig am hon yn barod, ond os ydych chi’n ailgylchu unrhyw bethau a allai gael eu gwerthu ymlaen, dywedwch wrth ein gweithwyr gan y byddant yn rhoi’r rhain i siop ailddefnyddio Hosbis Tŷ’r Eos ar Lôn y Bryn.

Gallwch roi pethau i’r siop ailddefnyddio yn unrhyw un o’n tair canolfan ailgylchu, felly os byddwch chi’n dod ag unrhyw feiciau, dodrefn neu deganau ac ati, cofiwch am hyn.

Wel, ydych chi wedi dysgu rhywbeth? Neu oeddech chi’n feistr ar y busnes ailgylchu yma’n barod? Beth bynnag am hynny, diolch i chi am dreulio amser yn meddwl am ailgylchu 🙂

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN